Sri Shankara Gurikara, Photographer,
Kannada Prabha, Patil Complax,
K.C.Rani Road, Gadag