Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2051ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ) (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕರ್ಪೆ
2052ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ)ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
2053ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಳಿ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ(ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2054ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2055ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ , ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2056ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ , ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2057ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ) ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ
2058ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ
2059ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20510ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20511ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20512ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20513ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20514ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20515ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20516ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಗಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು
20517ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20518ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ( ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20519ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೈನಾಡು,ಪಿಲಾತ್ತಬೆಟ್ಟು
20520ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20521ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20522ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20523ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಂಬೆಟ್ಟು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20524ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಂಬೆಟ್ಟು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20525ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಲಿಮೊಗರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20526ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಲಿಮೊಗರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20527ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮ
20528ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ
20529ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20530ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20531ಹಳೇ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಅರಳ
20532ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅರಳ
20533ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳ
20534ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎರ್ಮಾಳಪದವು ಅರಳ
20535ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20536ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20537ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು
20538ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು
20539ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೊಳಲಿ ಕರಿಯಂಗಳ
20540ಸೈಂಟ್ ಡೊಮಿನಿಕ್, ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಯಂಗಳ
20541ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೊಳಲಿ, ಕರಿಯಂಗಳ
20542ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ
20543ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಜನಪದವು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20544ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಜನಪದವು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20545ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20546ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ
20547ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ
20548ಸೈಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆಂಕಬೆಳ್ಳೂರು
20549ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ
20550ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ
20551ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿನ್ನಿಬೆಟ್ಟು,ಅಮ್ಟಾಡಿ
20552ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು, ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ
20553ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಂಟ್ವಾಳ
20554ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಅಮ್ಟಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20555ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಅಮ್ಟಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20556ಸೈಂಟ್‌ ಎಂಡ್ರೋ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊರ್ನಾಡು,ಪಂಜಿಕಲ್ಲು
20557ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಚಾರಿಪಲ್ಕೆ ಪಂಜಿ ಕಲ್ಲು
20558ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಡಾಡಿ,ಬಂಟ್ವಳ ಕಸ್ಬಾ
20559ಅಗ್ರಾರ್ ಚರ್ಚ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20560ಅಗ್ರಾರ್‌ ಚರ್ಚ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20561ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಅಮ್ಟಾಡಿ
20562ಕ್ರಿಸ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ
20563ಅಗ್ರಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಗ್ರಾರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20564ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20565ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20566ಮುನಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ
20567ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಟ್ವಾಳ,ಕಸ್ಬಾ
20568ಎಸ್ .ವಿ.ಎಸ್.ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ಓಣಿ,ಬಂಟ್ವಳ ಕಸ್ಬಾ
20569ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಜಲ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಡನಡುಗೋಡು
20570ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಡ್ಡಲಕಾಡು
20571ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ , ಕಾವಳಪಡೂರು ಮುಂದುವರಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ
20572ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಬೆಟ್ಟು
20573ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ವ ಕಾವಳಪಡೂರು
20574ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20575ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮದ್ವ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20576ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20577ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕಾವಳಮೂಡೂರು
20578ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೆದ್ದಳಿಕೆ , ಕಾವಳಮೂಡೂರು
20579ಕಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20580ಕಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20581ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡಪಲ್ಕೆ
20582ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ
20583ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ
20584ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲ ತೆಂಕಕಜೆಕಾರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20585ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲ ತೆಂಕಕಜೆಕಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20586ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಉಳಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20587ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಉಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20588ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20589ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಳಿಬೈಲು , ಉಳಿ
20590ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉಜಿರಂಡಿಪಲ್ಕೆ )
20591ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20592ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20593ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ
20594ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಶ್ಯಮೂಡೂರು
20595ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸರಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20596ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸರಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20597ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ
20598ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಾಪಾದೆ
20599ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೇವಶ್ಯಪಡೂರು
205100ಸೈಂಟ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಫರ್ಲಾ,ನಾವೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205101ಸೈಂಟ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಫರ್ಲಾ,ನಾವೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205102ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ನಾವೂರು
205103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ನಾವೂರು
205104ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾವೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205105ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾವೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205106ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು,ನರಿಕೊಂಬು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು, ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205109ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205110ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ನರಿಕೊಂಬು
205111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205113ದೀಪಿಕಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಿ ಮೂಡ,ಮೊಡಂಕಾಪು(ಉತ್ತರಭಾಗ)
205114ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ ಮೂಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205115ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ.ಮೂಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಲ್ಲಮಜಲು,ಬಿ ಮೂಡಾ
205117ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡ
205118ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡ
205119ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
205120ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರಜತರೇಖೆ ಮೋಡಂ ಕಾಪು (ಉತ್ತರಭಾಗ)
205121ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮೊಡಂಕಾಪು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205122ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ,ಬಿ ಮೂಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205123ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ,ಬಿ ಮೂಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205124ಎಸ್‌.ವಿ.ಎಸ್‌.ದೇವಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205125ಎಸ್‌.ವಿ.ಎಸ್‌.ದೇವಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205126ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್‌.ದೇವಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಂಡಾರಿಬೆಟ್ಟು (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
205127ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೂಡಿನ ಬಳಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಾ
205128ಎ.ಪಿ.ಯಂ.ಸಿ ಕಛೇರಿ ಜೋಡು ಮಾರ್ಗ
205129ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಡಂಬಿಲ,ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ
205130ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕೊಟ್ಲು ಕಳ್ಳಿಗೆ
205131ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕುಟ್ಲ್ಲು
205132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬ್ರಹ್ಮಂ ಕೊಟ್ಲ
205133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ, ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205135ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ, ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205137ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಂದಾವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಾಡಿ
205139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಾಡಿ,ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು
205140ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು
205141ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಪಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205142ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಪಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205143ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂಗಡಿ ಪಾಣಿಮಂಗಳೂರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂಗಡಿ ಪಾಣಿಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂಗಡಿ,ಪಾಣಿಮಂಗಳೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205146ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ
205147ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಭೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205148ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಭೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುದ್ರೆಬೆಟ್ಟು,ಬಾಳ್ತಿಲ
205150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಪಾದೆ ಬಾಳ್ತಿಲ
205151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಪಾದೆ ಬಾಳ್ತಿಲ
205152ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಬಾಳ್ತಿಲ
205153ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಟಿಕ, ಬಾಲ್ತಿಳ
205154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205155ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205156ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
205157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇರಾ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ
205158ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮನುಪಲಿಕೆ, ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ
205159ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205160ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205161ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ
205163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205164ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205165ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಣಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205166ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಣಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
205168ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಣಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
205169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಳ್ತಮಜಲು(ಪೂರ್ವಭಾಗ)
205170ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಳ್ತಮಜಲು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205173ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲು
205174ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಳ್ತಮಜಲು
205175ಸೈಂಟ್ ಅಂಟನಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಮ್ಟೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205176ಸೈಂಟ್ ಅಂಟನಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಮ್ಟೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205177ಸೈಂಟ್‌ ಆಂಟ್ಯನಿ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಾಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205179ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಾಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜೀಪ ಮೂಡ
205181ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜೀಪ ಮೂಡ
205182ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ
205183ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ ಸಜೀಪಮೂಡ ಗ್ರಾಮ
205184ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ ಸಜೀಪಮೂಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205185ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಮಂಚಿ, ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ]
205186ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಮಂಚಿ
205187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
205188ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205189ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ]
205190ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ]
205191ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಜೆ ಮಂಚಿ
205192ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು [ಉತ್ತರ ಭಾಗ] ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ . 1
205193ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು [ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ] ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
205194ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಂತೂರು [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ]
205195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಂತೂರು [ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ]
205196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ [ಉತ್ತರ ಭಾಗ
205197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ [ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ]
205198ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205199ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ, ಅನಂತಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205201ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ, ಅನಂತಾಡಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ
205203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ, ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ, ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ
205206ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ[ಕೊಡಂಗಾಯಿ]
205207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಂಗಾಯಿ, ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205208ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಂಗಾಯಿ, ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205209ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಪದವು ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205210ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಪದವು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂಬು ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂಬು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಾಲು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205214ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಾಲು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಂಕುಡೆ
205216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮಂಕುಡೆ
205217ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನಾರ್ಶ ಮೈದಾನ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205218ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನಾರ್ಶ ಮೈದಾನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205219ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಕಟ್ಟೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205220ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಕಟ್ಟೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205221ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೂಜಿಬೈಲು
205222ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌,ಕೊಳ್ನಾಡು
205223ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಡುಮಠ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205224ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಡುಮಠ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205225ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸಾಲೆತ್ತೂರು [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ]
205226ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಸಾಲೆತ್ತೂರು [ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ]
205227ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಜಯಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205228ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯಡ್ಕ, ಕರೋಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205229ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯಡ್ಕ, ಕರೋಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205230ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ
205231ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ
205232ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪದ್ಯಾಣ, ಕರೋಪಾಡಿ
205233ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನ್ಯಾನ ಶಿರಂಕಲ್ಲು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205234ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರಂಕಲ್ಲು ಕನ್ಯಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205235ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಕನ್ಯಾನ
205236ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಿತ್ತಡ್ಕ, ಕನ್ಯಾನ
205237ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ಯಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205238ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ಯಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205239ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಕನ್ಯಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205240ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,ಕನ್ಯಾನ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.