Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2021ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ಮುಕ್ಕ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)
2022ಆಂಜುಮಾನ್‌ ಅಂಗ್ಲಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಕ್ಕ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2023ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಆನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್‌ (ಹೊಸಕಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮ)
2024ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಆನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂರತ್ಕಲ್‌(ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ )
2025ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಆನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂರತ್ಕಲ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2026ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ (ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ)
2027ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಮಂಚೂರು (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ)
2028ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್‌ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2029ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್‌ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20210ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 8ನೇಬ್ಲಾಕ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
20212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20214ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೊಠಡಿ)
20217ದ.ಕ.ಜಿ .ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಮುಸ್ಲಿಂಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ)
20218ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ
20219ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)
20220ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ,ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಪೂರ್ವ ಕೊಠಡಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20221ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ,ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20222ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
20223ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ )
20224ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20225ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20226ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ( ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20227ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20228ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ,3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ , ಸಭಾಂಗಣ
20229ಚೈತನ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ )
20230ಚೈತನ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ )
20231ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಕಛೇರಿ , ಸುರತ್ಕಲ್‌ , ಇಡ್ಯ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ
20232ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಇಡ್ಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20233ಗೋವಿಂದ ದಾಸ ಕಾಲೇಜ್‌, ಸುರತ್ಕಲ್ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ )
20234ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಅಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಇಡ್ಯಾ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20235ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ ( ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20236ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ ( ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20237ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನಕಟ್ಲ , ಇಡ್ಯಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ )
20238ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನ , ಕಟ್ಲ , ಇಡ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)
20239ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಸುರತ್ಕಲ್‌
20240ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
20241ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್‌, ಪೂರ್ವಭಾಗ
20242ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ )
20243ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ )
20244ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು. ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
20245ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ)
20246ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಧ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20247ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಧ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20248ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣ )
20249ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣ )
20250ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)
20251ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20252ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)
20253ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
20254ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ,ಕುಳಾಯಿ (ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ)
20255ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕುಳಾಯಿ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡ )
20256ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕುಳಾಯಿ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ )
20257ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ )
20258ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ )
20259ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ )
20260ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನಕಳಿಯ ( ಸಭಾಂಗಣ )
20261ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನಕಳಿಯ ( ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20262ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನಕಳಿಯ ( ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20263ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣಂಬೂರು, ಮಧ್ಯಭಾಗ
20264ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ
20265ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
20266ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು, ಮಧ್ಯಭಾಗ
20267ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು, ಉತ್ತರ ಭಾಗ
20268ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20269ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂಳೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯ)
20270ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಜಿಮೊಗರು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
20271ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಜಿಮೊಗರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
20272ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕಾವೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20273ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಂಧಿನಗರ,ಕಾವೂರು, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20274ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ
20275ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20276ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ) ಕಾವೂರು,ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
20277ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ) ಕಾವೂರು, ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ )
20278ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20279ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, ( ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20280ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, ( ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗ )
20281ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, ( ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20282ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ
20283ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ, ಹಳೆಕಟ್ಟಡ
20284ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20285ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20286ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ, ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ -2 )
20287ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ, ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ -3 )
20288ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ, ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ -4 ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡ )
20289ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
20290ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋದೇಲ್ ( 1ನೇ ಕೋಣೆ )
20291ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋದೇಲ್ (2ನೇ ಕೋಣೆ )
20292ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೊಂದೇಲ್ ( 3ನೇ ಕೋಣೆ )
20293ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಪಾದೆ, ಕಾವೂರು, ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20294ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಪಾದೆ, ಕಾವೂರು, ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20295ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಲಕಾಡು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಶಾಖೆ)
20296ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಲಕಾಡು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20297ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಲಕಾಡು, (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20298ಇನ್‌ಪೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20299ಇನ್‌ಪೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
202100ಇನ್‌ಪೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು ( ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
202101ಇನ್‌ಪೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
202102ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್ ( ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ )
202103ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್ ( ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202104ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್‌ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ , (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
202105ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್ ( ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
202106ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್‌, ಹಳೆಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
202107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್ ( ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ - 2ನೇ ಕೋಣೆ)
202108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್‌, ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
202109ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್‌ , (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
202110ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್‌, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
202111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್‌
202112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್‌
202113ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
202114ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
202115ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
202116ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
202117ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
202118ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
202119ವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ , ದೇರೆಬೈಲು. ಉತ್ತರ ಭಾಗ
202120ವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ , ದೇರೆಬೈಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
202121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
202122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
202123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
202124ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202125ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡ )
202126ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ)
202127ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ, (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ)
202128ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಪಚ್ಚನಾಡಿ
202129ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌, ಪಚ್ಚನಾಡಿ
202130ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌ ಪಚ್ಚನಾಡಿ
202131ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
202132ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಂದೆಲ್‌
202133ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು , ಕುಡುಪು
202134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡುಪು ( ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ )
202135ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡುಪು ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿರುವೈಲ್‌ , ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
202137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿರುವೈಲ್‌ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
202138ಅನುದಾನಿತ ಸೈಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
202139ಅನುದಾನಿತ ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
202140ಅನುದಾನಿತ ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು, ಉತ್ತರ ಭಾಗ
202141ಅನುದಾನಿತ ಹಿಂದೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
202142ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 3
202143ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ -1)
202144ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ -2)
202145ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 5
202146ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
202147ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ, (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ)
202148ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
202149ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
202150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆದ್ಯಪಾಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ )
202151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆದ್ಯಪಾಡಿ ( ಎಡ ಭಾಗ )
202152ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜು, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 104, ಉತ್ತರ ಭಾಗ
202153ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜು, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 108, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
202154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
202155ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ
202156ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಪಡು ಪೆರಾರ್‌
202157ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಪಡು ಪೆರಾರ್‌ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )
202158ಶ್ರೀ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತಲಸಾರ್‌, ಪಡು ಪೆರಾರ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
202159ಶ್ರೀ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತಲಸಾರ್‌, ಪಡು ಪೆರಾರ್‌ (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ)
202160ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಪದವು
202161ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಪದವು
202162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಚ್ಚೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
202163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಚ್ಚೂರು
202164ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡ್ಡಿ, ಬಡಗ ಎಡಪದವು, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
202165ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಚಾರು, ಬಡಗ ಎಡಪದವು ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
202166ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗ ಎಡಪದವು, ಬೆಳ್ಳಚಾರು, ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
202167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗ ಎಡಪದವು, ಬೆಳ್ಳಚಾರು, ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
202168ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಪೆರಾರ್‌, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
202169ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಪೆರಾರ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
202170ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಕಂಬ್ಳ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
202171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಕಂಬ್ಳ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
202172ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
202173ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
202174ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು ( ಬಲ ಭಾಗ )
202175ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು ( ಎಡ ಭಾಗ )
202176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೋರಿ, ಎಡಪದವು ( ಬಲ ಭಾಗ )
202177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೋರಿ, ಎಡಪದವು ( ಎಡ ಭಾಗ )
202178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಡಿ, ಕಿಲೆಂಜಾರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
202179ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಡಿ, ಕಿಲೆಂಜಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
202180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಲೆಂಜಾರು
202181ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಿಯ , ಕೊಳವೂರು
202182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳವೂರು,
202183ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮುತ್ತೂರು ( ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ )
202184ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮುತ್ತೂರು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
202185ಅನುದಾನಿತ ಮೊಗರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಗರು ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202186ಅನುದಾನಿತ ಮೊಗರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಗರು ( ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ )
202187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಳಲಿ
202188ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಗಂಜಿಮಠ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಭಾಂಗಣ )
202189ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಗಂಜಿಮಠ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಭಾಂಗಣ )
202190ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರಲ್ಪಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ
202191ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
202192ಅಸರುದ್ದೀನ್‌ ಕಂಬ್ಳ ಉರ್ದು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ
202193ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಳಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
202194ಭಾಮಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕಾಜಿಲ, ಪೊಳಲಿ ದ್ವಾರ
202195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾರಿಕರಿಯ, ಅಡ್ಡೂರು
202196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡ್ಡೂರು ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡ್ಡೂರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ
202198ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡ್ಡೂರು ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣ )
202199ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು
202200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
202201ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202202ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ಮಂಕಿ
202203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬದ್ರಿಯಾನಗರ , ಮಲ್ಲೂರು
202204ಫಲ್ಗುಣಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೂರು ( ಬಲ ಭಾಗ )
202205ಫಲ್ಗುಣಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೂರು ( ಎಡ ಭಾಗ )
202206ಸೈಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಂಡಂತಿಲ
202207ಸೈಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಂಡಂತಿಲ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
202208ಸಂತ ಜೋಕಿಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಲರೈ
202209ಸಂತ ಜೋಕಿಮ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202210ಸಂತ ಜೋಕಿಮ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
202211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದಮಲೆ , ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
202212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದಮಲೆ , ನೀರುಮಾರ್ಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
202213ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ನೀರುಮಾರ್ಗ
202214ಸೈಂಟ್‌ ಲಿಗೋರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆರ್ಲಪದವು, ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
202215ಸೈಂಟ್‌ ಲಿಗೋರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆರ್ಲಪದವು, ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202216ಸೈಂಟ್‌ ಲಿಗೋರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇರ್ಲಪದವು, ನೀರುಮಾರ್ಗ,(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
202217ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಡ್ಯಾರು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
202218ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಡ್ಯಾರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
202219ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಡ್ಯಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
202220ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಡ್ಯಾರು (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ )
202221ರಾಜೇಶ್ವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಅಡ್ಯಾರುಪದವು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
202222ರಾಜೇಶ್ವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಅಡ್ಯಾರುಪದವು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
202223ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಳಚ್ಚಿಲ್‌, ಆರ್ಕುಳ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
202224ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಳಚ್ಚಿಲ್‌, ಆರ್ಕುಳ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
202225ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ , ಆರ್ಕುಳ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
202226ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ , ಆರ್ಕುಳ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.