Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
41ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
42ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
43ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
44ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
45ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
46ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
47ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
48ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
49ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
410ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
411ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ,(ಅನಂತಪೂರ ತೋಟ)
412ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ(ಅನಂತಪೂರ ತೋಟ)
413ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ
414ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
415ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
416ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾರಿಗಡ್ಡಿ ತೋಟ
417ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ,ಹಜಾರೆ ಮಳಾ
418ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
419ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
420ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
421ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
422ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
423ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ
424ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
425ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
426ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
427ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
428ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
429ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
430ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ
431ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
432ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
433ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ)
434ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ
435ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
436ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
437ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
438ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
439ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
440ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
441ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
442ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
443ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
444ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
445ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
446ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
447ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ತೋಟ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
448ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
449ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
450ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ(ಹುಡೇದವರ ತೋಟ )
451ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
452ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
453ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
454ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
455ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
456ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಡಿ
457ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
458ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
459ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
460ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
461ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ
462ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
463ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
464ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಮಗದುಮ್ಮ ತೋಟ)
465ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
466ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
467ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ತೋಟ)
468ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.8
469ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3
470ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
471ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
472ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
473ನಮ್ಮೂರಿ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
474ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
475ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ
476ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
477ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
478ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
479ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
480ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
481ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
482ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
483ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
484ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಬದಿ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
485ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 1
486ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.2
487ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
488ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಬದಿ ಕೋಣೆ
489ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1
490ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2
491ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.4
492ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ
493ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ.ತುಕಾರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಂದುಗಡೆ
494ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
495ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2
496ಎಮ್.ಆರ್.ಮಗದುಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.2
497ಎಮ್.ಆರ್.ಮಗದುಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3
498ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ
499ವಲಯ ಕಛೇರಿ
4100ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.6
4101ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕಾರಿಮಠ
4102ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ವಿಕಾಸವಾಡಿ)
4103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ರೇಣುಕಾ ನಗರ
4104ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4105ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4106ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4107ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4108ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.3
4109ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
4110ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಬದಿ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4111ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.3
4112ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.5
4113ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
4114ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ
4115ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
4116ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
4117ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4118ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2
4119ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
4120ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
4121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
4122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
4123ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2
4124ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
4125ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
4126ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ
4127ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ.3
4128ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.3
4129ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬೇಡರ ಗಲ್ಲಿ
4130ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಡರ ಗಲ್ಲಿ
4131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.5
4132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2
4133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.2
4134ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ
4135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ತೋಟದ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ (ಕಲ್ಲಾಳ)
4136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ತೋಟದ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಕಿಣ ಬದಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ(ಕಲ್ಲಾಳ)
4137ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
4138ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಕೇಂದ್ರ
4139ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
4140ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4141ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2
4142ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.7
4143ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4144ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ದೇವರಡ್ಡಿ ತೋಟ)
4145ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4146ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3
4147ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
4150ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4152ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ
4153ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ
4154ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 9
4155ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 5
4156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
4157ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
4158ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4159ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
4160ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ
4161ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಜಾರ ಪೇಠೆ
4162ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
4163ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4164ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
4165ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ
4166ನಮ್ಮೂರೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಖಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.6
4167ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.12
4168ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4169ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಬದಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.7
4170ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.5
4171ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆಯ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
4172ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ
4173ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ,ಪರಮೇಶ್ವರವಾಡಿ
4174ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,ಪರಮೇಶ್ವರವಾಡಿ
4175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ
4176ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ
4177ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ
4178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ
4179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದುಗಡೆ
4180ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಬದಿ ಕೋಣೆ ,ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದುಗಡೆ
4181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ,ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದುಗಡೆ
4182ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ,ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದುಗಡೆ
4183ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಉತ್ತರದ ಬದಿ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
4184ಶ್ರೀ.ಹರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ
4185ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ
4186ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ
4187ಡಾ.ಶಿರಗಾಂವಕರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
4188ಡಾ.ಶಿರಗಾಂವಕರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
4189ಶ್ರೀ.ಹರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್
4190ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದುಗಡೆ
4191ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ,ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂದಗಡೆ
4192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ವಿನಾಯಕವಾಡಿ)
4193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ(ಫರೀದಖಾನವಾಡಿ)
4194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಫರೀದಖಾನವಾಡಿ)
4195ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
4196ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
4197ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್.ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ,ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕೋಣೆ
4198ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್.ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ,ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
4199ಕೆ.ಆರ್‌.ಇ.ಎಸ್‌.ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ,ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ
4200ಕೆ.ಆರ್‌.ಇ.ಎಸ್‌.ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ,ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
4201ಕೆ.ಆರ್‌.ಇ.ಎಸ್‌.ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ,ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ
4202ಕೆ.ಆರ್‌.ಇ.ಎಸ್‌.ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ
4203ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ
4204ಕೆ.ಆರ್‌.ಇ.ಎಸ್‌.ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ
4205ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2
4206ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಹರಿಜನ ಕೇರಿ
4207ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.9,ಕೋರಬು ಗಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ
4208ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.11
4209ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.15
4210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
4211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2
4212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
4213ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2
4214ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.4
4215ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.5
4216ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.7
4217ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4218ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1
4219ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 1
4220ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2
4221ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
4222ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.3
4223ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
4224ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.7
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.