Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,
352ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,
353ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ,
354ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,
355ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,
358ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
359ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
3510ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಬಲಭಾಗ)
3511ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3512ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3513ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3514ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3515ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,
3516ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
3518ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
3519ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
3520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
3521ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3523ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಎಡಭಾಗ)
3524ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,
3525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
3526ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
3527ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
3528ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
3529ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ,
3530ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಹೊಸ)
3531ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3532ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3533ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ)
3535ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ,
3536ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3537ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3538ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಮಂದರವಾಡ
3539ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3540ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಳಕೂರ
3541ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ,
3542ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
3543ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3544ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
3545ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
3546ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3547ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
3548ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
3549ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಇಂದಿರಾ ನಗರ
3550ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಇಂದಿರಾ ನಗರ
3551ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ
3552ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ
3553ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ)
3554ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,
3555ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3556ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3557ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
3558ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
3559ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ,ಮಂದೇವಾಲ
3560ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಂದೇವಾಲ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
3561ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
3562ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
3563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
3564ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ,
3565ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
3566ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
3567ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3568ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3569ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3570ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3571ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ರೇವನೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
3572ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
3573ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿ
3574ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ
3575ಪಿ.ಎಲ್‌.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಜೇವರ್ಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ
3576ಅಲ್ ಹುದಾ ಅನುದಾನಿತ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜೇವರ್ಗಿ
3577ಅಲ್ ಹುದಾ ಅನುದಾನಿತ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಜೇವರ್ಗಿ
3578ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
3579ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
3580ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
3581ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
3582ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
3583ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಮೂಲೆ ಭಾಗ)ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ)
3584ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
358514ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
3586ಪಟ್ಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
3587ಪಟ್ಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
3588ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3589ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ,(ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ) ಜೇವರ್ಗಿ (ಕೆ)
3590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
3592ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3593ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
3594ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
3595ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, ನರಿಬೋಳ
3596ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ನರಿಬೋಳ
3597ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
3598ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಟ್ಟ ಡ,
3599ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ
35100ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ
35101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
35102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
35105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅವರಾದ
35106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35107ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35108ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
35109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35111ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಸ್ತಾರಿ
35113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಸ್ತಾರಿ
35114ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
35117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
35118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
35123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)ಅರಳಗುಂಡಗಿ
35124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅರಳಗುಂಡಗಿ
35125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
35126ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35127ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಬಲಭಾಗ) ಕೋಣಸಿರಸಗಿ
35131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಎಡಭಾಗ) ಕೋಣಸಿರಸಗಿ
35132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35133ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35134ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
35135ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
35136ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕುಕನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)
35137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ)
35138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲಭಾಗ)ಹಾಲಗಡ್ಲಾ
35139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಎಡಭಾಗ)
35140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,ಕೆಲ್ಲೂರ
35141ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲ್ಲೂರ
35142ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35143ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಆಂದೋಲಾ
35144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಂದೋಲಾ
35145ದಿ|| ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಆಂದೋಲಾ
35146ದಿ||ಶರಣಗೌಡ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಆಂದೋಲಾ
35147ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಂದೋಲಾ
35148ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
35149ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35152ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲಭಾಗ) ಬಿರಾಳ (ಬಿ)
35154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡಭಾಗ)
35155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35156ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
35157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
35158ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗಂವ್ಹಾರ
35159ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಈ ಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ)
35160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
35161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
35163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)ಯಾಳವಾರ
35164ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಯಾಳವಾರ
35165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35168ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35169ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35170ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
35171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35175ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35176ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35177ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ)
35179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
35180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)ಮೂಲೆ
35181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲ ಭಾಗ)
35182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
35183ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35184ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35185ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
35186ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35189ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ)
35190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
35191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಂಡಗುಳಿ
35193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಂಡಗುಳಿ
35194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
35197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
35198ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
35200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸುಂಬಡ
35201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಸುಂಬಡ
35202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಸುಂಬಡ
35203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ ಕೆ
35205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ ಕೆ
35206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ ಬಿ
35207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ) (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ)
35208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35210ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35212ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35213ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
35215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಸಾಥಖೇಡ
35216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,(ಬಲ ಭಾಗ) ಸಾಥಖೇಡ
35217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
35219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
35220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ,
35221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ,ವರ್ಚನಳ್ಳಿ
35222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಡ,
35224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
35227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35229ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟ ಡ,
35230ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಎಡ ಭಾಗ) ಶಿವಪೂರ
35232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಿವಪೂರ
35233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲಭಾಗ)ಬಳಬಟ್ಟಿ
35234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡಭಾಗ)
35235ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ - ಸಮನ್ವಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಳ್ಳಿ
35236ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
35237ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣೆ ಮಳ್ಳಿ
35238ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೆ ಕೋಣೆ ಮಳ್ಳಿ
35239ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
35240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗರ ಹಳ್ಳಿ
35241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರ
35243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
35244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
35245ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
35246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಬಲ ಭಾಗ)
35247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)
35248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
35249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35250ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
35251ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
35252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
35253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ,
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.