Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
31ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ,
32ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ
33ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ
34ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
35ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮಸರಗುಪ್ಪಿ
36ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ,
37ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ
38ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ತಾಂವಶಿ ತೋಟ,
39ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
310ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೂದೋಟ,
311ನಮ್ಮುರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೂದೋಟ,
312ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
313ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ,
314ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ, ಕೊಟ್ಟಲಗಿ
315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
316ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,
319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಂದರ ಖೋಡಿ ತೋಟ,
320ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
321ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
322ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
323ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
324ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
325ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
326ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
327ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
328ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
329ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕೇಸ್ಕರ ದಡ್ಡಿ
330ಸಮನ್ವಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಆಯ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,
331ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
332ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
333ಶ್ರೀ. ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
334ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2
335ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ
336ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,
337ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಧವಾನಂದ ನಗರ, ತೆಲಸಂಗ ಕ್ರಾಸ್
338ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚವ್ಹಾಣ ವಸತಿ, ಫಡತರವಾಡಿ.
339ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
340ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
341ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಅಡಹಳ್ಳಿ
342ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
343ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
344ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
345ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಯಲಿಹಡಲಗಿ
346ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ
347ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರಾಡೆ ವಾಡಿ
348ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
349ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಐಗಳಿ
350ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ,
351ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
352ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ, ಐಗಳಿ
353ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
354ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,ಐಗಳಿ
355ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಐಗಳಿ
357ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
358ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,
359ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1
360ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ
361ಶ್ರೀ. ಮುರಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ,
362ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀತಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,
363ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
364ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಅಥಣಿ
365ಶ್ರೀ. ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1
366ಶ್ರೀ. ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಅಥಣಿ
367ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2
368ಪುಜ್ಯ ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಅಥಣಿ
369ಶ್ರೀ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
370ಶ್ರೀ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ದಕ್ಷೀಣದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ
371ಶ್ರೀ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
372ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತ, ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತು ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
373ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
374ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
375ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
376ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
377ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
378ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ,
380ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ , ಉತ್ತರದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಅಥಣಿ
382ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಬದಿಗೆ ಉತ್ತರದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ.
383ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
384ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಅಥಣಿ
385ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
386ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಅಥಣಿ
387ಅಥಣಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ|| ಸಂಪತಕುಮಾರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.1
388ಅಥಣಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ|| ಸಂಪತಕುಮಾರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1
389ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿಕ್ರಂಪೂರ, ಅಥಣಿ
390ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿಕ್ರಂಪೂರ,ಅಥಣಿ
391ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ವಶೀಲಾದೇವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
392ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಸಂಗೋರಾಮ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ,
393ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ದಕ್ಷೀಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸೀಡ ಫಾರ್ಮ,
394ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಮದ್ಯದ ಕೊಣೆ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
395ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ದೇವರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
396ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
397ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ, ವಡ್ರಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
398ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಐಗಳಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
399ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇಸರಾಳ ತೋಟ,ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3100ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3101ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾಗೀರಥಿ ಹಳ್ಳದ ತೋಟ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಭರಮಖೋಡಿ (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)
3102ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3103ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ,(ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)
3104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಚಿಕ್ಕಟ್ಟಿ (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)
3105ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3106ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)
3107ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3108ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3109ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)
3110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಡಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಡಚಿ
3111ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಡಚಿ
3112ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ,ಬಡಚಿ
3113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ತಂಗಡಿ
3115ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಶಿನ್ನಾಳ
3116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಶಿನ್ನಾಳ
3117ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಕಟಗೇರಿ
3118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕಟಗೇರಿ
3119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಟಗೇರಿ
3120ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,ಕೊಕಟನೂರ
3121ನಮ್ಮುರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3122ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3123ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,ಕೊಕಟನೂರ
3124ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೊಕಟನೂರ
3125ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ), ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ. 4, ಕೊಕಟನೂರ
3126ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಪಶ್ಚಿಮದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಬಧಬಹಟ್ಟಿ
3128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬುರ್ಲಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)
3129ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಖೋತನಟ್ಟಿ
3130ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಖೋತನಟ್ಟಿ
3131ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿ
3132ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿ
3133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಣಿ ತೋಟ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿ
3134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿ, ಕೊಕಟನೂರ
3135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)
3136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿದ ಕೋಣೆ, ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)
3137ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ.ಬಾಡಗಿ
3138ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಬಾಡಗಿ
3139ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಗಿ
3140ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,ಅರಟಾಳ
3141ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಅರಟಾಳ
3142ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಹಾಲಳ್ಳಿ
3143ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಹಾಲಳ್ಳಿ
3144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
3145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 1,
3146ಹೊಸ ಅಂಗನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
3147ಹೊಸ ಅಂಗನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನಂದಗಾಂವ
3148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
3149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಂದಗಾಂವ
3150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನಂದಗಾಂವ
3152ವರ್ಧಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂದಗಾಂವ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
3153ವರ್ಧಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂದಗಾಂವ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ನಂದಗಾಂವ
3154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
3155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬದಿಯ 2ನೇ ಕೋಣೆ
3156ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3157ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಮವಾಡಿ (ಹುಲಗಬಾಳಿ)
3159ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ,
3160ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ. 5,
3161ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
3162ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
3163ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
3164ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಲ್ಯಾಳ
3165ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ,
3166ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
3167ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
3168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
3169ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವ
3170ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3171ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವ
3172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಪೇರಲ್ ತೋಟ
3173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,
3174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3,
3175ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5,
3176ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಕ್ಕೂಡ (ಸಪ್ತಸಾಗರ)
3177ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ.
3178ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ. ದರೂರ
3179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ
3180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ದರೂರ
3181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
3182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ದರೂರ
3183ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕೋಣೆ ನಂ.1,
3184ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತೋಟದ ಶಾಲೆ),
3185ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ತೋಟದ ಶಾಲೆ)
3186ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1
3187ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.7,
3188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ.
3189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
3190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
3192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ
3193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
3194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಪ್ಪಯ್ಯನ ತೋಟ,
3195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1
3196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಝುಂಜರವಾಡ
3197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
3198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಝುಂಜರವಾಡ
3199ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
3200ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
3201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ
3202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಖವಟಕೊಪ್ಪ
3203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಖವಟಕೊಪ್ಪ
3204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ, ಖವಟಕೊಪ್ಪ
3205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
3206ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
3207ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.4,
3208ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6,
3209ಜಿ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5,
3210ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
3211ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸತ್ತಿ
3212ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಡಳ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
3213ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸತ್ತಿ
3214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.4
3215ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4,
3216ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸತ್ತಿ
3217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಯಕವಾಡ ತೋಟ,
3218ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.
3219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದಿ
3220ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3221ನಮ್ಮೂರ ಸೆರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಸವದಿ
3222ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
3223ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡಚಿ ತೋಟ, (ಸೀಮಿ ಗಡ್ಡೆ)
3224ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸವದಿ ದರ್ಗಾ
3225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ.
3226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಶೇಗುಣಸಿ
3227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
3228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಕುಡನಹಳ್ಳ)ಶೇಗುಣಸಿ
3229ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2. ನಂದೇಶ್ವರ
3230ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ನಂದೇಶ್ವರ
3231ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ.ನಂದೇಶ್ವರ
3232ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ.
3233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಪೂರ್ವದ ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜನವಾಡ
3234ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಜನವಾಡ
3235ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ.ಜನವಾಡ
3236ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ. ಜನವಾಡ
3237ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
3238ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
3239ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
3240ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.