Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1761ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. Domnics School, Room No.1
1762ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Domnics School, Room No.2
1763ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Domnics School, Room No.2
1764ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4St. Domnics School, Room No.4
1765ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4St. Domnics School, Room No.4
1766ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6St. Domnics School, Room No.6
1767ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7St. Domnics School, Room No.7
1768ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7St. Domnics School, Room No.7
1769ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. higher Primary School,new building, Room No.1
17610ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. higher Primary School,new building, Room No.1
17611ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ಪಬ್ಲಿಕ್‌ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Bangalore Inter National Public School, Room No.1
17612ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ಪಬ್ಲಿಕ್‌ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Bangalore Inter National Public School, Room No.2
17613ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Garden Public School, Room No.1
17614ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Garden Public School, Room No.2
17615ಗಾರ್ಡನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Garden Public School, Room No.3
17616ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Kasturiba Public School, Room No.1
17617ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Kasturiba Public School, Room No.2
17618ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room No.1
17619ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room No.1
17620ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room No.2
17621ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Skanda Central School, Hanuma Hill layout, Arehalli, Room No 1
17622ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Skanda Central School, Hanuma Hill layout, Arehalli, Room No 1
17623ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿ ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. lower Primary School,srinivasa colony ,arehalli Room No.1
17624ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿ ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. lower Primary School,srinivasa colony ,arehalli Room No.1
17625ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Skanda Central School, Hanuma Hill layout, Arehalli, Room No 3
17626ಸ್ಕಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹನುಮ ಹಿಲ್ ಲೇಔಟ್ , ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Skanda Central School, Hanuma Hill layout, Arehalli, Room No 3
17627ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿ ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. lower Primary School,srinivasa colony ,arehalli Room No.2
17628ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿ ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. lower Primary School,srinivasa colony ,arehalli Room No.2
17629ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room No.1
17630ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room No.2
17631ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Higher Primary School, Room No.3
17632ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Higher Primary School, Room No.4
17633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. Higher Primary School, Room No.5
17634ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. Higher Primary School, Room No.5
17635ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1new millenium public school,room no-1
17636ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2new millenium public school,room no-2
17637ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2new millenium public school,room no-2
17638ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -6govt higher primary school.room no-6
17639ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -6govt higher primary school.room no-6
17640ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1BBMP help centre ,uttarahalli ,room no-1
17641ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1BBMP help centre ,uttarahalli ,room no-1
17642ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1national primary school,subrmanyapura main road,uttarahalli Room No.1
17643ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2national primary school,subrmanyapura main road,uttarahalli Room No.2
17644ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8Govt. Higher Primary School, New Building, Room No.8
17645ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9Govt. Higher Primary School, New Building, Room No.9
17646ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.10Govt. Model Primary School, Room No.10
17647ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-11Govt. Model Primary School, Room No.11
17648ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Kasturiba Public School,vaddara palya Room No.1
17649ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿBBMP samudhaya bhavana,uttarahalli
17650ಬಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿBBMP samudhaya bhavana,uttarahalli
17651ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎದುರು ,ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತanganavadi center,Govt school opp,uttarahalli circle
17652ನೂರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Noor Nursary and Primary School, Room No-1
17653ನೂರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Noor Nursary And Primary School, Room No-2
17654ಜಿ ಎನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1G N English School, Room No-1
17655ಜಿ ಎನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2G N English School Room No-2
17656ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ರೂಂ ನಂ.1St Thomas International School, Room No.1
17657ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Oriental High School, Room No-1
17658ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ-2Oriental High School, Room No-2
17659ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Oriental High School, Room No3
17660ಓರಿಯಂಟಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Oriental High School, Room No-4
17661ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt.Urdu School, Room No.1
17662ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Urdu School, Room No 2
17663ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Indian Public School, Room No 1
17664ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Indian Public School, Room No 2
17665ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Urdu School, Room No-3
17666ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Urdu School, Room No-3
17667ಪ್ಲೋರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Flora Public School, Room No 1
17668ಪ್ಲೋರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Flora Public School, Room No 2
17669ಪ್ಲೋರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Flora Public School, Room No 3
17670ವಿ-ಕೇರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ,(ಆರ್ ಜಿ ಡಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1We-Care Charitable Trust (RGD), Room No 1
17671ವಿ-ಕೇರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, (ಆರ್ ಜಿ ಡಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2We-Care Charitable Trust (RGD), Room No.2
17672ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೇRaghavendra Vidhya Samsthe
17673ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೇRaghavendra Vidhya Samsthe
17674ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Dayananda Sagar Vidhya Samsthe, Room No 1
17675ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Dayananda Sagar Vidhya Samsthe, Room No 2
17676ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Gnana Mandira Vidhya Samsthe, Room No 1
17677ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Gnana Mandira Vidhya Samsthe, Room No 2
17678ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
17679ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
17680ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
17681ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
17682ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
17683ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Harsh School, Room No.1
17684ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Harsh School, Room No.1
17685ಹರ್ಷ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Harsh School, Room No.2
17686ನಳಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nalanda Vidya Peeta, Room No.1
17687ನಳಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Nalanda Vidya Peeta, Room No.2
17688ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1National High School, Room No.1
17689ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2National High School, Room No.2
17690ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3National High School, Room No.3
17691ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3National High School, Room No.3
17692ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4National High School, Room No.4
17693ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Niveditha School, Room No.1
17694ನಿವೇದಿತಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Niveditha School, Room No.2
17695ನಿವೇದಿತಾ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Niveditha School, Room No.2
17696ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School,turahalli Room No.1
17697ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುರಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School,turahalli Room No.1
17698ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. higher Primary School, Room No.1
17699ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,Govt, Higher Primary School,,vasanthapura, Room No-2
176100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt, Higher Primary School,Vasanthapura, Room No-3
176101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt, Higher Primary School,Vasanthapura, Room No-4
176102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt, Higher Primary School,Vasanthapura, Room No-5
176103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt, Higher Primary School,Vasanthapura, Room No-6
176104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt, Higher Primary School,Vasanthapura, Room No-6
176105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8Govt, Higher Primary School,Vasanthapura, Room No-8
176106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಸಂತಪುರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9Govt, Higher Primary School,Vasanthapura, Room No-9
176107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No.1
176108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No.1
176109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No.1
176110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
176111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
176112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School , Room No -4
176113ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರGovt Model Primary School, Room No-1 Dodda Kalla Sandra
176114ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರGovt Model Primary School, Room No-1 Dodda Kalla Sandra
176115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರGovt Model Primary School, Room No-2, Dodda Kalla Sandra
176116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರGovt Model Primary School, Room No-3 Dodda Kallasandra
176117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರGovt Model Primary School Room No-4 Doddakalla Sandra
176118ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodya International Public School, Room No-1 Doddakalla Sandra
176119ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodya International Public School, Room No-1 Doddakalla Sandra
176120ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodya International Public School, Room No-2 Doddakalla Sandra
176121ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ3, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodaya International Public School, Room No-3 Doddakalla Sandra
176122ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರSuryodaya International Public School, Room No-4, Doddakalla Sandra
176123ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರRoom No 1,Kumarans Children Home primaryand high english school
176124ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರRoom No 2,Kumarans Children Home primaryand high english school
176125ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲ ಸಂದ್ರRoom No-3,Kumarans Children Home primaryand high english school
176126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂರ್ಖಯೆ-1, ಕೊಣನ ಕುಂಟೆGovt Madel Primary School Room No-1, Konana Kunte
176127ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊಣನ ಕುಂಟೆGovt Model Primary School, Room No-5, konanakunte
176128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೊಣನ ಕುಂಟೆGovt Model Primary School, Room No-3, Konana Kunte
176129ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಕೊಣನ ಕುಂಟೆGovt Model Primary School, Room No-3, Konana Kunte
176130ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1J S S High School, Room No 1
176131ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2J S S High School, Room No 2
176132ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2J S S High School, Room No 2
176133ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3J S S High School, Room No 3
176134ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3J S S High School, Room No 3
176135ರಾಯಲ್‌ ಅಂಗ್ಲಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Royal Primary Englosh High School Room No-1
176136ರಾಯಲ್‌ ಅಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Royal English High School Room No-2
176137ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Model Primary School Room No-4
176138ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Model Primary School Room No-4
176139ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Modern English School, Room No 1
176140ಮಾರ್ಡನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Modern English School, Room No 1
176141ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂಗ್ಲಶಾಲೆNirmala Jnana English School
176142ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂಗ್ಲಶಾಲೆNirmala Jnana English School
176143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
176144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
176145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
176146ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 1Gnanabharathi School Chunchaghatta Room No 1
176147ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Gnanabharathi School, Room No 2
176148ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Gnanabharathi School, Room No 2
176149ಲಿಟಲ್‌ ಡಿ ಏಂಜಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ಫ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Little D Anjel and HPS High School Room No 1
176150ಲಿಟಲ್‌ ಡಿ ಏಂಜಲ್‌ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ಫ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Little D Anjel and HPS High School Room No 1
176151ಲಿಟ್ಲ್ ಡಿ ಏಂಜಲ್‌ ಅಂಡ್ ಎಚ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Little D Anjel and HPS High School, Room No 3
176152ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌Green Vyali Public School
176153ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌Green Vyali Public School
176154ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌Green Vyali Public Scholl
176155ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌Green Vyali Public School
176156ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌Green Vyali Public School
176157ಗ್ರೀನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌Green Vyali Public School
176158ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೀರೇಶ್ವರನಗರ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 1Carmel Jyothy English High School Beereshwara Nagara Chunchaghatta Room No 1
176159ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೀರೇಶ್ವರನಗರ ಚುಂಚಘಟ್ಟ ರೂಂ ನಂ 1Carmel Jyothy English High School Beereshwara Nagara Chunchaghatta Room No 1
176160ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Maruthi Education Trust, Room No 1
176161ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Maruthi Education Trust, Room No 2
176162ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Maruthi Education Trust, Room No 3
176163ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Maruthi Education Trust, Room No 4
176164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
176165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
176166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
176167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
176168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
176169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
176170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School, Room No 5
176171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School, Room No 5
176172ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Vinayaka School, Room No 1
176173ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Vinayaka School, Room No 1
176174ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Vinayaka School, Room No 2
176175ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Vinayaka School, Room No 2
176176ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Vinayaka School, Room No 3
176177ವಿನಾಯಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Vinayaka School, Room No 3
176178ಲೇಡಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಟನ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Lady Willington High School, Room No 1
176179ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನವೋದಯನಗರ ರೂಂ ನಂ 1Bangalore Scottish School Navodayanagara Room No 1
176180ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನವೋದಯನಗರ ರೂಂ ನಂ 1Bangalore Scottish School Navodayanagara Room No 1
176181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
176182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
176183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
176184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ಕೊತ್ತನೂರ್Govt Higher Primary School Old Gramatana Kothanur Room No 1
176185ಲೇಡಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಟನ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Lady Willington High School, Room No 4
176186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, Room No 3
176187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, Room No 3
176188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School, Room No 4
176189ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು -560078 ರೂಂ ನಂಬರ್ 1Camebridge School Sun City Layout Kothanur JP Nagara 7th Stage Bangalore-560078 Room 1
176190ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಲೇಔಟ್ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು -560078 ರೂಂ ನಂಬರ್ 1Camebridge School Sun City Layout Kothanur JP Nagara 7th Stage Bangalore-560078 Room 1
176191ಲೇಡಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 2 ನೃಪತುಂಗ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರ್Lady Willington High School Room No 2 Nrupatunga Nagara Kothanur
176192ದಿ ಸೌತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಗರ ಕೊತ್ತನೂರ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ರೂಂ ನಂ 1The South School Santrupthi Nagara kothanur JP Nagara 7th Phase Room No 1
176193ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Ennar School, Room No 1
176194ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Ennar School, Room No 2
176195ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Ennar School, Room No 3
176196ಎನ್ನಾರ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Ennar School, Room No 4
176197ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Sri Kaginele Mahasamsthana Kanakaguru Teacher's Training Society,
176198ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,Sri Kaginele Mahasamstana Kanakaguru Teacher Training Society, Room No 2
176199ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕನಕಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,Sri Kaginele Mahasamstana Kanakaguru Teacher Training Society, Room No 2
176200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Thippasandra
176201ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್ಸ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅಲಹಳ್ಳಿGurukula Montesary House of Childrens School, Room No-1, Alahalli
176202ಕೊಠಡಿ ನಂ 2ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ ಅಲಹಳ್ಳಿ,Room No 2 Gurukula Montesary House Of Childrens School, Alahalli
176203ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No 3 Gurukula Montesary House Of Childrens School, Alahalli
176204ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುಕುಲ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್‌ ಆಫ್‌ ಚಿಲ್ಡನ್ಸ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Room No Gurukula Montesary House Of Childrens School, Alahalli, Room No-4
176205ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ಎಸ್‌ ಸಿ ಬಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ ಅಲಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Lower Primary School, Room No.1, K S C B Qharters Alahalli
176206ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೆ ಎಸ್‌ ಸಿ ಬಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ ಅಲಹಳ್ಳಿGovt. Urdu Lower Primary School, Room No.2, K S C B Qwarters Alahalli
176207ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲಹಳ್ಳಿRoom No 1 Govt Kannada Higher Primery School, Alahalli
176208ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-2, Alahalli
176209ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Kannada Higher Primary School, Room No-3, Alahalli
176210ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Urdu Higher Primary School, Room No-1, Alahalli
176211ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No, Govt. Urdu Higher Primary School, Room No-2 Alahalli
176212ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಹಳ್ಳಿRoom No-3, Govt. Urdu Higher Primary School, Alahalli
176213ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Nammura kiriya prathamika Patashale, Room No,1
176214ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Nammura kiriya prathamika Patashale, Room No-2
176215ಲೋಯೋಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1.Loyola Primary Patashale, Room No-1
176216ಲೋಯೋಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2.Loyola Primary Patashale, Room No-2
176217ಲೋಯೋಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Loyola Primary Patashale, Room No-3
176218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School, Room.No.1
176219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School,Room.No.2
176220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School,Room.No.2
176221ಸೆಂಟ್‌ ತೇರೆಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1St Theresa Primary School, Room No-1
176222ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ 2 ಬೇಗೂರುSt Theresa Primary School Room 2 Begur
176223ಸೆಂಟ್‌ ತೇರೆಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬೇಗೂರುSt Theresa Primary School, Room No.3, Begur
176224ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೇಗೂರು,Govt. Model Primary School, Room No.1, Begur
176225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ಬೇಗೂರುGovt. Lower Primary School, Room No.1, Chikka Begur,
176226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಚಿಕ್ಕ ಬೇಗೂರುGovt. Lower Primary School, Room No.2, Chikka Begur,
176227ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸುಭಾಸ್‌ ನಗರ,Govt. Kannada Primary School, Room No.1, Subhas Nagar
176228ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸುಭಾಸ್‌ ನಗರ,Govt. Kannada Primary School, Room No.1, Subhas Nagar
176229ಲೀಟಲ್ ಎಂಜಲ್ ಶಾಲೆ , ಸುಬಾಸ್‌ ನಗರlitale Enjale School, , Subhas Nagar
176230ಕ್ರಿಸೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಸುಬಾಸ್‌ ನಗರ,Cresent School, B Block Subhas Nagar,
176231ಲಿಟಲ್‌ ಏಂಜಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Little Angel School, Room No.1
176232ಲಿಟಲ್‌ ಏಂಜಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Little Angel School, Room No.1
176233ಲಿಟಲ್‌ ಏಂಜಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Little Angel School, Room No.2
176234ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .2Govt. Model Primary School, Room No.2
176235ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Model Primary School, Room No.3
176236ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-1 (South Side),
176237ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ . ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-1 (South Side),
176238ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 (ದಕ್ಚಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-2 (South Side)
176239ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 (ದಕ್ಚಿಣ ಭಾಗ),Govt. High School. Room No-2 (South Side)
176240ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-3 (South Side)
176241ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-3 (South Side)
176242ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-4 (North Side)
176243ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-5 (North Side)
176244ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-5 (North Side)
176245ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-6 (North Side)
176246ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-6 (North Side)
176247ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)Govt. High School. Room No-7 (North Side)
176248ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 (ಉತ್ತರ-ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ)Govt. High School, Room No 8 (North-East Side)
176249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
176250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2Govt. Lower Primary School, Room No 2
176251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Lower Primary School,Room No 3
176252ಸುಜನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1Sujana Convent Room No 1
176253ಸುಜನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ರೂಂ ನಂ 2Sujana Convent, Room No 2
176254ಸುಜನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3Sujana Convent Room No 3
176255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Lower Primary School, Room No
176256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2Govt. Lower Primary School Room No 2
176257ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ , ರೂಂ ನಂ 1Bangalore English School ,Room No 1
176258ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ 2Bangalore English school ,Room No 2
176259ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂಬರ್ 3Bangalore English school Room nO 3
176260ಎ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂA Thimmareddy Govt. Higher Primary School,Room No
176261ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂಬರ್ 4Bangalore English School Room No 4
176262ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂಬರ್ 4Bangalore English School Room No 4
176263ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ ಎಡಭಾಗDoddanagamangala Left side
176264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂGovt Lower Primary School, Room No
176265ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ ಎಡಭಾಗDoddangamangala Left side
176266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School Room No 2
176267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176269ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರVillage Panchayath Konnappana Agrahara
176270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 3Govt Higher Primary School Room No 3
176271ಅರುಣೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರAronodya Vidhya sansthe Konappana Agrahara
176272ಅರುಣೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರAronodya Vidhya sansthe Konappana Agrahara
176273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
176274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
176275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176276ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,Sham High School,
176277ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,Sham High School,
176278ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆSham High School
176279ಶಾಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03Sham High School Room No-03
176280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯGovt. Higher Primary School, Govinda Shetty Palya
176281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School,
176282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176284ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Dodda thoguru
176285ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Dodda thoguru
176286ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School doddathoguru
176287ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School doddathoguru
176288ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Doddathoguru
176289ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುNew Horizon School Doddathoguru
176290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School, Room No
176295ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176296ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176297ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176299ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt. Lower Primary School, Room No
176300ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganawadi Kendra
176301ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-1
176302ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-2
176303ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-3
176304ಎ ಇ ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3AECS Magnolia Maruthi School & College, Room No-3
176305ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176306ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganawadi Kendra
176307ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆRammanohar Lohia Law College Room No,-1 Gottigere
176308ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆRammanohar Lohia Law College Room No,-2 Gottigere
176309ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆRammanohar Lohia Law College Room No-3, Gottigere
176310ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆRammnohar Lohia Law College Room No-4, Gottigere
176311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School Room No-1, Gottigere
176312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School Room No-2 Gottigere
176313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No-3 Gottigere
176314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No-3 Gottigere
176315ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆRoom No 4 Govt. Higher Primary School, Gottigere
176316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Weavers Colony Room No-1 Gottigere
176317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೊಟ್ಟಿ ಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Weavers Colony Room No-1 Gottigere
176318ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಿವಱ್‌್ಸ ಕಾಲೊನಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No 2, Weavers Colony Gottigere
176319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 3, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No 3, Weavers Colony Gottigere
176320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 4 ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School ,Room No 4, Weavers Colony Gottigere
176321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 5, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School Room No 5, Weavers Colony Gottigere
176322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ-6, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Room No 6, Weavers Colony Gottigere
176323ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 7, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School , Room No 7, Weavers Colony Gottigere
176324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೀವರ್‌ಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆGovt. Higher Primary School, Viewers Colony Room No 8, Weavers Colony Gottigere
176325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Kembatta Halli
176326ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Kembatta Halli
176327ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಜನಪುರRoom No 1,Govt. Higher Primary School, Anjanapura
176328ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಜನಪುರRoom No 1,Govt. Higher Primary School, Anjanapura
176329ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಜನಪುರRoom No 2,Govt. Higher Primary School, Anjana pura
176330ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಜನಾಪುರRoom No 3 Govt. Higher Primary School Anjanapura
176331ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಜನಾಪುರRoom No 3 Govt. Higher Primary School Anjanapura
176332ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಜನಪುರRoom No 4,Govt. Higher Primary School, Anjanapura
176333ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Pillagana Halli
176334ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Pillagana Halli
176335ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School,new Building Room No-1, Pillagana Halli
176336ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School,new Building Room No-1, Pillagana Halli
176337ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School New Building Room No 2, Pillaganaha Halli
176338ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School New Building Room No 2, Pillaganaha Halli
176339ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು 4, ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School New Building Room No-3 and 4, Pillagana Halli
176340ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು 4, ಪಿಲ್ಲಗಾನ ಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School New Building Room No-3 and 4, Pillagana Halli
176341ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176342ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಟ್ಟಡ,B B M P Office
176343ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಶಾಲೆ)Govt. Lower Primary School (Old School)
176344ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1Jnana Bindu Vidyalaya, Room No.1
176345ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .1Jnana Bindu Vidyalaya, Room No.1
176346ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Jnana Bindu School Room No 2
176347ಜ್ಙಾನ ಬಿಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Jnana Bindu School Room No 2
176348ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Primary School
176349ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higer Primary School
176350ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganawadi Kendra
176351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Urdu Primary School
176352ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Urdu Primary School
176353ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Urdu Primary School
176354ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Higher Urdu Primary School
176355ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176357ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176358ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176359ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176360ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Higher Primary School,
176361ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt Higher Primary School,
176362ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176363ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176364ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176365ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Room No.1
176366ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Higher Primary School, Room No.1
176367ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary School, Room No.2
176368ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Grama Panchayath Office Building, Room No 1
176369ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Grama Panchayath Office Building, Room No 2
176370ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176371ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176372ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176373ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176374ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
176375ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
176376ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School new building, Room No 2
176377ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School new building, Room No 2
176378ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, New Building Room No 3
176379ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, New Building Room No 3
176380ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School new building, Room No 4
176381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School new building, Room No 4
176382ಅಂಗನವಾಡಿ ಎ ಕೇಂದ್ರAnganawadi A Kendra
176383ಅಂಗನವಾಡಿ ಎ ಕೇಂದ್ರAnganawadi A Kendra
176384ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No
176385ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No
176386ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt Higher Primary School, Room No
176387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176388ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176389ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Primary Shool
176390ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176391ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Hihger Primary School
176392ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176394ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆAshrama School
176395ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176396ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176397ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176398ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176399ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176400ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176401ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176402ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂAshram School B C M
176403ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School,
176404ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Hihger Primary School,Room No
176405ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Hihger Primary School,Room No
176406ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School,Room No
176407ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Higher Primary School,Room No
176408ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Hihger Primary School, Room No
176409ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Hihger Primary School, Room No
176410ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Lower Primary School, Room No
176411ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room No.1
176412ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room No.2
176413ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Model Primary School,Room No.1
176414ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Model Primary School,Room No.1
176415ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School, Room No
176416ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School, Room No
176417ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School, Room No
176418ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School, Room No
176419ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School,Room No
176420ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆGovt. Model Primary School,Room No
176421ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Nityananda High School, Room No 1
176422ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆNityananda High School,Room No
176423ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nityananda High School (Right Side) Room No 3
176424ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Nityananda High School (Right Side) Room No 3
176425ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Nityananda High School (Right Side) , Room No 4
176426ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Nityananda High School (Right Side) , Room No 4
176427ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,Govt Lower Primary School
176428ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176429ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176430ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176431ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176432ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176433ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176434ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176435ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176436ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176437ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176438ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
176439ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
176440ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
176441ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
176442ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higer Primary School
176443ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176444ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176445ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Lower Primary School
176446ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
176447ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
176448ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School, Room.No.2
176449ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Higher Primary School
176450ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt Hihgr Primary School
176452ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176453ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
176454ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ರಾಗಿಹಳ್ಳಿAnganawadi kendra, Ragihalli
176455ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆRamakrishna Seva Trust
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.