Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1741ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No. 1
1742ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
1743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School
1744ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
1745ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 1Govt. Higher Primary School, Room No. 1
1746ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂಬರ್ 2Govt. Higher Primary School Room No. 2
1747ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School
1748ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Kannada Model School Room No 1
1749ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Kannada Model School Room No 2
17410ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17411ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
17412ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No. 1
17413ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Room No. 2
17414ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
17415ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಣ್ಣೂರುGovt. Lower Primary School, Room No 2, Kannur
17416ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡೆ ಹೊಸ್ಸೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Bande Hosuru Room No. 1
17417ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡೆ ಹೊಸ್ಸೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Bande Hosuru Room No. 2
17418ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಡಗೌಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Nadagowdagollahalli Room No. 1
17419ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಡಗೌಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Nadagowdagollahalli, Room No. 2
17420ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Doddagubbi, Room No. 1
17421ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No. 2
17422ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Bayyappanahalli
17423ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Bommenahalli, Room No 1
17424ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Bommenahalli, Room No 2
17425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೋಡಿ ಹುಸ್ಕೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Jodi Huskuru, Room No 1
17426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೋಡಿ ಹುಸ್ಕೂರು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Jodi Huskuru, Room No 2
17427ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರGovt. Lower Primary School, Nimbekaipura
17428ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Bidarahalli, Room No-1
17429ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Bidarahalli, Room No-2
17430ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆದೂರುGovt. Lower Primary School Room No. 1, Aduru
17431ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 1, Rampura
17432ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 2, Rampura
17433ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ರಾಂಪುರGovt. Higher Primary School, Room No 3, Rampura
17434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆGovt. Higher Pirmary School Room No 1, Bilishivale
17435ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆGovt. Higher Pirmary School Room No 2, Bileshivale
17436ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೈರತಿGovt. Lower Primary School, Room No 1, Bhyrathi
17437ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೈರತಿGovt. Lower Primary School, Room No 2, Bhyrathi
17438ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬೈರತಿGovt. Lower Primary School. Room No.3, Bhyrathi
17439ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬೈರತಿGovt. Lower Primary School, Room No.4, Bhyrathi
17440ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆGovt. Lower Primary School, Room No 1, Bhyrathi Bande
17441ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ವಾರಣಾಸಿGovt. Lower Primary School, Room No.1, Varanasi
17442ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Mother Theresa School, Room No 2
17443ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
17444ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
17445ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
17446ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17447ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17448ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17449ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17450ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17452ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17453ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary Boys School, Room No 1
17454ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary Boys School , Room No 2
17455ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary Boys School , Room No 2
17456ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
17457ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Room No 2
17458ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Lower Primary School, Room No 3
17459ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Lower Primary School, Room No 3
17460ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
17461ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
17462ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
17463ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡGovt. Higher Primary School, Old Building
17464ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡGovt. Higher Primary School, Old Building
17465ಜೇಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1James English Primary And High School, Room No 1
17466ಜೇಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1James English Primary And High School, Room No 1
17467ಜೆಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2James English Primary And High School, Room No 2
17468ಜೆಮ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2James English Primary And High School, Room No 2
17469ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಲಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Avalahalli
17470ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಲಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Avalahalli
17471ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆVidyaniketha English Primary and High School
17472ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
17473ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
17474ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School
17475ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,Govt. Higher Primary School
17476ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17477ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
17478ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,Govt. Lower Primary School
17479ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17480ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17481ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17482ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
17483ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
17484ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Lower Primary School Room No 1
17485ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Lower Primary School Room NO 2
17486ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,Govt. Lower Primary School
17487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17488ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17489ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17490ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17491ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17492ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
17494ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
17495ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
17496ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
17497ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
17498ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
17499ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
174100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
174101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, Room No 3
174102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
174103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
174104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
174105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
174106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School, Room No 5
174107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 1, A K G Colony, Channasandra
174108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 2, A K G Colony, Channasandra
174109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 3, A K G Colony, Channasandra
174110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಎ ಕೆ ಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School, Room No 4, A K G Colony, Channasandra
174111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 1, Kadugodi
174112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Higher Primary School, Room No 2, Kadugodi
174113ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Modal Higher Primary School, Room No 3,kadugodi
174114ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Modal Higher Primary School, Room No 4,kadugodi
174115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Modal Higher Primary School, Room No 5,Kadugodi
174116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Modal Higher Primary School, Room No 6,Kadugodi
174117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Higher Urdu Primary School, Room No 1,Kadugodi
174118ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 2,Kadugodi
174119ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Urdu Higher Primary School, Room No 3,Kadugodi
174120ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4,ಕಾಡುಗೋಡಿGovt. Urdu Higher Primary School, Room No-4,Kadugodi
174121ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anganavadi Center,Kadugodi Room No1
174122ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Anganavadi Center,Kadugodi Room No-2
174123ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ,ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1B B M P Help Center,Kadugodi Room No 1
174124ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ,ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2B B M P Help Center,Kadugodi Room No 2
174125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
174126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
174127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Room No 1
174128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Room No 2
174129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
174130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
174131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
174132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
174133ಪಾನಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆPanial English School, Room No 1, Ayyappa Nagar Main Road
174134ಪಾನಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಆಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Paniyal English School, Room No 2, Ayyappa Nagar Main Road
174135ಪಾನಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,Panial English School, Room No 3, Ayyappa Nagar Main Road
174136ವೈಶ್ಷವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,.Vaishnavi Public School, Room No 1, Ayyappa Nagar Main Road
174137ವೈಶ್ಣವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರVaishnavi Public School, Room No 2, 7th Main , Ayyappa Nagar
174138ವೈಶ್ಣವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರVaishnavi Public School, Room No 3, 7th Main , Ayyappa Nagar
174139ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Composite P U College, Room No 1
174140ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Composite P U College, Room No 2
174141ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Composite P 3U College, Room No 3
174142ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Composite P 3U College, Room No 4
174143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Higher primary school, Room No-4
174144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Higher primary school, Room No-4
174145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School, Room No.5
174146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
174147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
174148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No 3
174149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School, Room No 4
174150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School, Room No 5
174151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt. Higher Primary School, Room No 6
174152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Govt. Higher Primary School, Room No 7
174153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No 1
174154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
174155ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Oxfard English School, Room No-1
174156ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Oxford English School, Room No-2
174157ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Oxford English School, Room No-3
174158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School, Room No-3
174159ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anganavadi Kendra Room No 1
174160ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Samudhaya Bhavana Kaveri Nagara Room No 1
174161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Composite High School, Room No-1
174162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Composite High School, Room No-2
174163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Composite High School, Room No-3
174164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Composite High School, Room No-4
174165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt Composite High School, Room No-6
174166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt Composite High School, Room No-6
174167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Govt Composite High School, Room No-7
174168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1
174169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room No-2
174170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Lower Primary School, Room No-3
174171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
174172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
174173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1
174174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room No-2
174175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Lower Primary School, Room No-3
174176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School, Room No-4
174177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Higher Primary School, Room No-3
174178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School, Room No-4
174179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Higher Primary School, Room No-4
174180ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary Kuvempu Shathamanothsava School,, Room No-1
174181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary Kuvempu School,, Room No-2
174182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Primary Kuvempu Shathamanothsava School,, Room No-3
174183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt Model Primary Kuvempu Shatamanothsava School, Room No-4
174184ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Model Primary Kuvempu Shatamanothsava School, Room No-5
174185ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt Model Primary Kuvempu Shatamanothsava School, Room No-6
174186ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7Govt Model Primary Kuvempu Shatamanothsava School, Room No-7
174187ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8Govt Model Primary Kuvempu Shatamanothsava School, Room No-8
174188ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-9Govt Model Primary Kuvempu Shatamanothsava School, Room No-9
174189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರGovt Lower Primary School, Room No-1,Ambedkar Nagara
174190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರGovt Lower Primary School, Room No-2,Ambedkar Nagara
174191ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಪಟ್ಟಂದುರು ಅಗ್ರಹಾರSt Joseph Convent, Room No-1,Pattanduru Agrahara
174192ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಪಟ್ಟಂದುರ್ ಅಗ್ರಹಾರSt. Joseph Convent, Room No-2,Pattudhur Agahara
174193ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಪಟ್ಟಂದುರು ಅಗ್ರಹಾರSt Joseph Convent, Room No-3,Pattanduru Agrahara
174194ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಪಟ್ಟಂದುರು ಅಗ್ರಹಾರSt Joseph Convent, Room No-3,Pattanduru Agrahara
174195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
174196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
174197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room No.1
174198ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Model Primary School, Room No-1
174199ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Model Primary School, Room No-2
174200ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt Model Primary School, Room No-3
174201ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-4Govt Model Primary School, Room No-4
174202ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Model Primary School, Room No-5
174203ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Model Primary School, Room No-6
174204ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01RJS School Room No -1
174205ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02RJS School, Room No-2
174206ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2R J S High School Doddanekkundi Room No 2
174207ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3R J S High School Doddanekkundi Room No 3
174208ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4R J S High School Doddanekkundi Room No 4
174209ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5R J S High School Doddanekkundi Room No 5
174210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Composite High School, Room No-1
174211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Composite High School, Room No-2
174212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Composite High School, Room No-3
174213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Composite High School, Room No-4
174214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt. Composite High School, Room No-5
174215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1
174216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Primary School, Room No-2
174217ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Samudaya Bhavana Kundalahalli Colony Room No 1
174218ವಾಡ್೵ ಕಛೇರಿ,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Ward Office Kundalahalli Colony Room No 1
174219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Higher Primary School, Room No-1
174220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
174221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Higher Primary School, Room No-3
174222ಕಿಡ್ಜೀ ಬ್ರೂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Kidzee Brooke field School, E Block A E C S Layout Room No 1
174223ಕಿಡ್ಜೀ ಬ್ರೂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Kidzee Brooke field School, E Block A E C S Layout Room No 2
174224ಕಿಡ್ಜೀ ಬ್ರೂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ.ಈ.ಸಿ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Kidzee Brooke field School, E Block A E C S Layout,Room No 3
174225ಕಿಡ್ಜೀ ಬ್ರೂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ.ಈ.ಸಿ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Kidzee Brooke field School, E Block A E C S Layout,Room No 4
174226ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ,.ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ.Ward Office, A Block AECS Layout Kundalahalli
174227ಉಕ್ಮಾಸ್ ಅಬಾಕಸ್ ಕಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ,.ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ.Ucmas Abacus Kids School, A Block AECS Layout Kundalahalli
174228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
174229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary School, Room No.2
174230ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1St. Thomas School Inner Circle , Room No
174231ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2St. Thomas School Inner Circle , Room No.2
174232ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3St. Thomas School Inner Circle , Room No.3
174233ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4St. Thomas School Inner Circle , Room No.4
174234ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ಸ್ಕೂಲ್‌ ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5St. Thomas School Inner Circle , Room No.5
174235ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಇನ್ನರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6St. Thomas School, Inner Circle School, Room No.6
174236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
174237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
174238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School, Room No 3
174239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School, Room No 4
174240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt Higher Primary School, Room No-5
174241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt Higher Primary School, Room No-6
174242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Primary School, Room No-1
174243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Higher Primary School, Room No-2
174244ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Royal English School, Room No-1
174245ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Royal English School, Room No-2
174246ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆHAL East Extension Primary School
174247ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆHAL Extension Primary School
174248ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆHAL East Extension, Primary School
174249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Room No-1
174250ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Room No-2
174251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. HIgher Primary School, Room No-3
174252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Govt. Higher Primary School, Room No-4
174253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt. Higher Primary School, Room No-5
174254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt. Higher Primary School, Room No-6
174255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Lower Primary School, Room No-1
174256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Lower Primary School, Room No-2
174257AGovt. Lower Primary School, Room No-2
174258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ-3Govt. Lower Primary School, Room No-3
174259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅಶ್ವಥನಗರ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಲುGovt. Lower Primary School, Room-3 Ashwatha Nagara Munnekolalu
174260ನವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುನ್ನೇಕೊಳಲುNavaprajna Public School Room-1 Munnekolalu
174261ನವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುನ್ನೇಕೊಳಲುNavaprajna Public School, Room-2 Munnekolalu
174262ನವಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುನ್ನೇಕೊಳಲುNavaprajna Public School, Room-3 Munnekolalu
174263ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರGovt.Primary Helth Center ,
174264ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ-2Govt.Primary Health Center-2
174265ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01Govt. Modal Primary School, Room No-01
174266ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02Govt. Modal Primary School, Room No-02
174267ಎಂ ವಿ ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 1M V J College Of Education Room No 1
174268ಎಂ ವಿ ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೈ 2M V J College of Education Roon No 2
174269ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Govt. Modal Primary School, Room No-3
174270ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5Govt. Modal Primary School, Room No-5
174271ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6Govt. Modal Primary School, Room No-6
174272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Room No-1
174273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2Govt Higher Primary School, Room No-2
174274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3Govt Higher Primary School, Room No-3
174275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School, Room No 4
174276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Higher Primary School, Room No 5
174277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Higher Primary School, Room No 6
174278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School, Room No 4
174279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Higher Primary School, Room No 5
174280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Higher Primary School, Room No 6
174281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Govt Higher Primary School, Room No 7
174282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8Govt Higher Primary School, Room No 8
174283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8Govt Higher Primary School, Room No 8
174284AGovt Higher Primary School, Room No 9
174285AGovt Higher Primary School, Room No 9
174286AGovt Model Higher Primary School, Room No 1
174287ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Model Higher Primary School, Room No 2
174288ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Model Higher Primary School, Room No 2
174289ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Model Higher Primary School, Room No 3
174290ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Model Higher Primary School, Room No 3
174291ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Room No 1
174292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School, Room No 1
174293ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School, Room No 2
174294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
174295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School,Room No.2
174296ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School,Room No.1
174297ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School,Room No.2
174298ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Lower Primary School,Room No.3
174299ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Lower Primary School,Room No.4
174300ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5Govt. Lower Primary School,Room No.5
174301ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School,Room No.1
174302ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Lower Primary School,Room No.2
174303ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Lower Primary School New Building, Room No.3
174304ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Lower Primary School New Building, Room No.4
174305ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School New Building, Room No.1
174306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School New Building, Room No.2
174307ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Higher Primary School, Room No.3
174308ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4Govt. Higher Primary School, Room No.4
174309ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Higher Primary School, Room No.1
174310ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Higher Primary School, Room No.2
174311ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Boy's Students Hostel, Room No.1
174312ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt. Boy's Students Hostel, Room No.2
174313ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3Govt. Boy's Students Hostel, Room No.3
174314ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt. Lower Primary School, Room No.1
174315ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Pre univercity College, Room No 1
174316ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Pre Univercity College, Room No.2
174317ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Pre univercity College, Room No 3
174318ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Pre univercity College, Room No 4
174319ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Per univercity College, Room No 5
174320ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Pre univercity College, Room No 6
174321ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Model Primary School, Room No 1
174322ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Model Primary School, Room No 2
174323ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Model Primary School, Room No 3
174324ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Model Primary School, Room No 4
174325ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt Model Primary School, Room No 5
174326ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6Govt Model Primary School, Room No 6
174327ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7Govt Model Primary School, Room No 7
174328ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Model Primary School, Room No 1
174329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಳಗೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Higher Primary School,balagere Room.No.2
174330ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room.No.1
174331ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2Govt Lower Primary School, Room.No.2
174332ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room.No.1
174333ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room.No.1
174334ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganavadi Center
174335ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರAnganavadi Center
174336ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Primary Health Centre, Room. No.1
174337ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Primary Health Centre, Room. No.1
174338ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1B B M P Office Room No.1
174339ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೊಠಡಿB B M P Office Room No.3, Temporary Shed
174340ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಛೇರಿB B M P Office
174341ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room.No.1
174342ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1Govt Lower Primary School, Room.No.1
174343ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಣತೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School,panathuru Room No.1
174344ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಣತೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School,panathuru Room No.2
174345ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಣತೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School,panathuru Room No.3
174346ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಣತೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt. Higher Primary School,panathuru Room No.4
174347ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಣತೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5Govt. Higher Primary School,panathuru Room No.5
174348ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಂಜೂರು ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, gunjuru palya Room No.1
174349ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಂಜೂರು ಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, gunjuru palya Room No.2
174350ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಂಜೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Model Primary School,gunjuru Room No.3
174351ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಂಜೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model Primary School,gunjuru Room No.1
174352ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗುಂಜೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model Primary School,gunjuru Room No.2
174353ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Model Primary School, Room No.3
174354ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆGovt. Lower Primary School
174355ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No.1
174356ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
174357ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
174358ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
174359ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
174360ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model School, Room No.1
174361ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Model School, Room No.1
174362ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model School, Room No.2
174363ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Model School, Room No.2
174364ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Higher Primary School, Room No.1
174365ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No.2
174366ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
174367ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt. Higher Primary School, Room No.3
174368ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt. Lower Primary School, Kasavanahalli Room No.1
174369ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Lower Primary School, Kasavanahalli Room No.2
174370ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School ,Kasavanahalli Room No 2
174371ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Lower Primary School ,Kasavanahalli Room No 3
174372ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
174373ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School , Room No 2
174374ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Lower Primary School , Room No 4
174375ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Lower Primary School , Room No 3
174376ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Lower Primary School , Room No 4
174377ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Lower Primary School , Room No 4
174378ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School , Room No 1
174379ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Lower Primary School , Room No 2
174380ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anganavadi Centre Room 1
174381ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anganavadi Centre Room 1
174382ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School Room No. 1
174383ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School Room No. 1
174384ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School , Room No 1
174385ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School , Room No 2
174386ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School ,Room No 2
174387ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School ,Room No 3
174388ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3Govt Higher Primary School , Room No 3
174389ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Anjanadri High School , Room No 1
174390ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Anjanadri High School , Room No 2
174391ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School, Room No 4
174392ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4Govt Higher Primary School, Room No 4
174393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
174394ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher Primary School, Room No 1
174395ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt Higher Primary School, Room No 2
174396ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School Room No. 1
174397ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Lower Primary School Room No. 1
174398ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1Govt Higher primary School, Room No 1
174399ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2Govt. Higher Primary School, Room No 2
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.