Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1601ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ .1Govt. Lower Primary School, Veerannaply. Bangalore -45. Room No.1
1602ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ -2Govt. Lower Primary School, Veerannapalya, Bangalore - 45, Room No-2
1603ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No-1
1604ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ-6Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No-6
1605ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ-2Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No - 2
1606ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ-3Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No - 3
1607ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ-4Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No-4
1608ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 45,ರೂಂ ನಂ-5Govt. Higher Primary School, Govindapura, Bangalore - 45, Room No-5
1609ಮಹಾಭೋಧಿ ಟಿ ಸಿ ಹೆಚ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45,ರೂಂ ನಂ-1Mahabhodhi TCH College, Nagavara, Bangalore-45, Room No-1
16010ಮಹಾಭೋಧಿ ಟಿ ಸಿ ಹೆಚ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45,ರೂಂ ನಂ-2Mahabhodhi TCH College, Nagavara, Bangalore-45, Room No-2
16011ಬೆಸ್‌್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Best English School, 5th Block, HBR Layout, Bangalore-43, Room No-1
16012ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Best English School, 5th Block, HBR Layout, Banglore-43, Room No-2
16013ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-3Best English School, 5th Block, HBR Layout, Bangalore-43, Room No-3
16014ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-4Best English School, 5th Blcok, HBR Layout, Bangalore-43, Room No-4
16015ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary Urdu School, Nagavara, Bangalore-43, Room No-1
16016ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Govt. Higher Primary Urdu School, Nagavara, Bangalore-43, Room No-2
16017ಇಂಡಿಯನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್‌, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Indian Acadamy Degree College, Hennur Main Road, Kalyananagar, Bangalore-43, Room No-1
16018ಇಂಡಿಯನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್‌, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Indian Acadamy Degree College, Hennur Main Road, Kalyananagar, Bangalore-43, Room No - 2
16019ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School,Hennur, Bangalore-43, Room No-1
16020ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Govt. Higher Primary School,Hennur, Bangalore-43, Room No-2
16021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-3Govt. Higher Primary School, Hennur, Bangalore-43, Room No-3
16022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-4Govt. Higher Primary School, Hennur, Bangalore-43, Room No-4
16023ಸರಸ್ವತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ, ಚಿಕ್ಕಗುಳಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಂಡೆ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Saraswathi Vidyalaya, Gullapp Layout, Hennur Bande, Kalylananagar, Bangalore-43, Room No-1
16024ಸೆಂಟ್‌, ಫಾತಿಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-43 ರೂಂ ನಂ-1St, Fathima English School,. HBR Lyout., 3rd Blcok, Kacharakanahalli, Bangalore-43 Room No -1
16025ಸೆಂಟ್‌, ಫಾತಿಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-43 ರೂಂ ನಂ-3St, Fathima English School,. HBR Lyout., 3rd Blcok, Kacharakanahalli, Bangalore-43 Room No -3
16026ಸೆಂಟ್‌, ಫಾತಿಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-43 ರೂಂ ನಂ-2St. Fathima English School, HBR Layout, 3rd Block, Kacharakanahalli, Bangalore-43 Room No-2
16027ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-1Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No-1
16028ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-2Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No-2
16029ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-3Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No-3
16030ಗುಡ್‌ ಇಯರ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-43, ರೂಂ ನಂ-4Good Year English School, Hennur, Bangalore-43, Room No-4
16031ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-1Sri Gnana Maruthi Public School, Nagavara, Bangalore-45, Room No-1
16032ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-2Sri Gnana Maruthi Public School, Nagavara, Bangalore, Room No-2
16033ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-3Sri Gnana Maruthi School, Nagavara, Bangalore, Room No-3
16034ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಮಾರುತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ-4Sri Gnana Maruthi Public School, Nagavara, Bangalore, Room No-4
16035ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-1Immanuel English School, Umarnagar, Nagavara, Bangalore, Room No-1
16036ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-2Immanuel Engalish School, Unarbagar, Nagavara, Bangalore, Room No-2
16037ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-1St, Dominic High School, Govindapura, Bangalore-45, Room No-1
16038ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-2St, Dominic High School, Govindapura, Bangalore-45, Room No-2
16039ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-3Immanuel English School, Umarnagar, Nagavara, Bangalore, Room No-3
16040ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಉಮರ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-4Immanuel Engalish School, Umarnagar, Nagavara, Bangalore, Room No-4
16041ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-2St, Dominic High School, Govindapura, Bangalore-45, Room No-2
16042ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-3St, Dominic High School, Govindapura, Bangalore-45, Room No-3
16043ಸೆಂಟ್‌ ಡೊಮಿನಿಕ್‌ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-4St, Dominic High School, Govindapura, Bangalore-45, Room No-4
16044ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-1New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-1
16045ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-2New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-2
16046ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-3New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room no-3
16047ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-4New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-4
16048ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-5New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-5
16049ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-6New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-6
16050ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-7New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-7
16051ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-9New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-9
16052ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-8New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-8
16053ನ್ಯೂ ನೊಬೆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ರಷಾದ್‌ ನಗರ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-45 ರೂಂ ನಂ-10New Noble English School, Rashadnagar, Nagavara, Bangalore-45, Room No-10
16054ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲ್-ಹಿಲಾಲ್ ನಗರ, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್. 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560043, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Urdu Lower Primary School, Al-Hilal Nagar, HBR 3rd Block, Bangalore-560043, Room No.1
16055ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲ್-ಹಿಲಾಲ್ ನಗರ, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್. 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560043, ರೂಂ ನಂ.2Govt. Urdu Lower Primary School, AL-Hilal Nagar HBR 3rd Block, Bangalore-560043, Room, No.2
16056ಐ ಯು ಇ ಎಂ ಅಡೆಡ್‌ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ -02IUEM Aidded Tamil Primary School, K G Halli Bangalore -45, Room No -02
16057ಐ ಯು ಇ ಎಂ ಅಡೆಡ್‌ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೊಂನಡನಹಳ್ಳಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು -45, ರೂಂ ನಂ -1IUEM Aidded Tamil Primary School, K G Halli Bangalore -45, Room No -1
16058ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -43, ರೂಂ ನಂ -4J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore -43, Room No -4
16059ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಂ -2J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore , Room No -2
16060ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -43 ರೂಂ ನಂ -3J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore -43, Room No -3
16061ಜೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಆರ್‌, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು -43, ರೂ -4J.S.S. Public School, HBR 1st Stage 2nd Block, BDA Complex Near, Bangalore -43, Room No -4
16062ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,Gandhi Memorial Nursery And Primary School, Gandhi Nagar 2nd Main, 2nd Cross,K G Halli, Room No -1
16063ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಗಾಂಧಿನಗರ,Gandhi Memorial Nursery And Primary English School, Gandhi Nagara 2nd Main, 2nd Cross,Gandhinagara
16064ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಗಾಂಧೀನಗರGandhi Memorial Nursery And Primary English School, 2nd Cross, 2nd Main, Gandhinagara
16065ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಶಾಲೆ,2ನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ,ಗಾಂಧೀನಗರGandhi Memorial Nursery And Primary English School, 2nd Cross, 2nd Main Gandhinagara
16066ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್‌.ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗಾಂಧಿನಗರK G N, Nursery and Primary English School, 1st Main, 4th Cross Shampura Gandhinagara
16067ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್‌.ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗಾಂಧಿನಗರK.G.N.Nursery and Primary School, 1st Main, 4th Cross, Shampura, Gandhinagar
16068ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್‌.ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ,1ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,4ನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಶ್ಯಾಂಪುರ, ಗಾಂಧಿನಗರK.G.N. Nursery & Primary School,1st Main,4th Cross, Shampura, Gandhinagar.
16069ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂನಂ.1Govt Kannada Higher Primary School, K.G.Halli, Bangalore-45, Room No-1
16070ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ 2Govt. Kannada Higher Primary School, K.G.Halli, Bangalore-45, Room No 2
16071ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ -3Govt. Kannada Higher Primary School, K.G.Halli, Bangalore-45, Room No-3
16072ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Urdu Model Primary School, Kadugondanahalli, Bangalore-45, Room No -1
16073ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-2Govt Urdu Model Primary School, K G Halli, Bangalore-45, Room No -2
16074ಸೆಂಟ್‌ ಗ್ಲೋರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನೋಬನಗರ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-45 ರೂಂ ನಂ-1St. Glory English School, 2nd Mainroad, Vinobhanagar, K G Halli, B-45, Room No-1
16075ಸೆಂಟ್‌ ಗ್ಲೋರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನೋಬನಗರ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂ-45 ರೂಂ ನಂ-1St. Glory English School, 2nd Mainroad, Vinobhanagar, K G Halli, B-45, Room No-1
16076ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-1Lawrence English School, Narasimhaiah Layout, K G Halli, Bangalore-45, Room No -1
16077ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ-1Lawrence English School, Narasimhaiah Layout, K G Halli, Bangalore-45, Room No -1
16078ಕುವೈತಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿದಾಯತ್‌ ನಗರ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆQuwathul Islam Girls Higher Primary School, Hidayath Nagar, 1st Cross, 1st Main
16079ಕುವೈತಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿದಾಯತ್‌ ನಗರ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆQuwathul Islam Girls Higher Primary School, Hidayath Nagar, 1st Cross, 1st Main
16080ಬೆಂಗಳೂರು ಲಿಟಲ್‌ ಮೌಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಕ್ತಿನಗರ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Bangalore Little Mount English School, Mukthinagar, 9th Cross, K G Halli, Room No-1
16081ಬೆಂಗಳೂರು ಲಿಟಲ್‌ ಮೌಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಕ್ತಿನಗರ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Bangalore Little Mount English School, Mukthinagar, 9th Cross, K G Halli, Room No-2
16082ಕುವೈತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿದಾಯತ್‌ ನಗರ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆQuwathul Islam Girls Higher Primary School, Hidayath Nagar, 1st Cross, 1st Main
16083ಕುವೈತುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿದಾಯತ್‌ ನಗರ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆQuwathul Islam Girls Higher Primary School, Hidayath Nagar, 1st Cross, 1st Main
16084ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸಾಬ್‌ ಜಾನ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಆರ್‌ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಯಾಸೀನ್‌ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Urdu Sabjan Primary Schooll, HBR 2nd Block, Yasin Nagar, Room No-1
16085ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸಾಬ್‌ ಜಾನ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಆರ್‌ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಯಾಸೀನ್‌ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2Govt. Urdu Sabjan Primary Schooll, HBR 2nd Block, Yasin Nagar, Room No-2
16086ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Saraswathi Vidhyanikethan School, HBR 2nd Block, Yasin Nagar, Kacharakanahalli, Room No -2
16087ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Saraswathi Vidhyanikethan School, HBR 2nd Block, Yasin Nagar, Kacharakanahalli, Room No -1
16088ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Lawrence English School, Vinayaka Temple Road, K G Halli, Room No-1
16089ಲಾರೆನ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Lawrence English School, Vinayaka Temple Road, K G Halli, Room No-2
16090ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.1Indira Memorial English School, Vinobha Nagar, 12th Cross, K G Halli, Room No -1
16091ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2Indira Memorial English School, Vinobha Nagar, 12th Cross, K G Halli, Room No -2
16092ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.3Indira Memorial English School, Vinobha Nagar, 12th Cross, K G Halli, Room No -3
16093ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.4Indira Memorial English School, Vinobha Nagar, 12th Cross, K G Halli, Room No -4
16094ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1Lakshmi Memorial High School, HRBR Layout, 3rd Blcok, Kalyan Nagar, Room No -1
16095ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2Lakshmi Memorial High School, HRBR Layout, 3rd Blcok, Kalyan Nagar, Room No -2
16096ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3Lakshmi Memorial High School, HRBR Layout, 3rd Blcok, Kalyan Nagar, Room No -3
16097ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭ ನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-1New Royal English School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-1
16098ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭ ನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-2New Royal English School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-2
16099ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭ ನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-3New Royal English School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-3
160100ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭ ನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-4New Royal English School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-4
160101ನ್ಯೂ ಆಡಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಭಾರತಮಾತಾ ಬಡಾವಣೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ಪುರಂ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1New Adams Public School, 4th Main Road, Bharath Matha Layout, Venkateshpuram, K G Halli, Room No -1
160102ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭ ನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Karnataka Vidya Nikethana School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No -1
160103ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭ ನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Karnataka Vidya Nikethana School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No -2
160104ಸೋಫಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Sophiya Higher Primary School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-1
1601052ಸೋಫಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Sophiya Higher Primary School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-2
160106ಸೋಫಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Sophiya Higher Primary School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-3
160107ಸೋಫಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಭನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4Sophiya Higher Primary School, Vinobha Nagar, K G Halli, Room No-4
160108ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಸಮ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1New Blossam English School, 4th Main, 4th Cross, B M Layout, K G Halli, Room No -1
160109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರಂ ಗ್ರಾಮ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560045, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Higher Kannada Primary School, Venkateshpuram Village, K.G.Halli, Bangalore-560045, Room No.1
160110ವಿಸ್ಡಮ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಾಸೀನ್‌ ನಗರ, ಹೆಚ್‌ಬಿಆರ್‌ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-1Wisdom English School, Yasin Nagar, HBR 2nd Stage, Room No-1
160111ಮೇರಿ ಮೌಂಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Mary Mount Nursery & Primary School, Venkateshapura, K G Halli, Room No -1
160112ಮೇರಿ ಮೌಂಟ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Mary Mount Nursery & Primary School, Venkateshapura, K G Halli, Room No -2
160113ಜೇಮ್‌ಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರೋಗ್ಯಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGems Nursery And Primary School, Arogyamma Layout, Venkateshapura, K G Halli
160114ಜೇಮ್‌ಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರೋಗ್ಯಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿGems Nursery And Primary School, Arogyamma Layout, Venkateshapura, K G Halli
160115ವಿನಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಲಾಲ್‌ ನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌ 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-1Vinith Higher Primary School, Bilal Nagar, 1st Mainroad, Pillanna Garden 3rd Stage, Room No-1
160116ವಿನಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಲಾಲ್‌ ನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌ 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-2Vinith Higher Primary School, Bilal Nagar, 1st Mainroad, Pillanna Garden 3rd Stage, Room No-2
160117ವಿನಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಲಾಲ್‌ ನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌ 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-3Vinith Higher Primary School, Bilal Nagar, 1st Mainroad, Pillanna Garden 3rd Stage, Room No-3
160118ರೋಷಿಣಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು , 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌ 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-1Roshini PU College, 11th Cross, Pillanna Garden, 3rd Stage, Room No -1
160119ರೋಷಿಣಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು , 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌ 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-2Roshini PU College, 11th Cross, Pillanna Garden, 3rd Stage, Room No -2
160120ರೋಷಿಣಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು , 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌ 3ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-3Roshini PU College, 11th Cross, Pillanna Garden, 3rd Stage, Room No -3
160121ಪಾರಿಜಾತ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-1Parijatha Nursery And Primary School, Venkateshapura, B M Layout, K G Halli, Room No-1
160122ಪಾರಿಜಾತ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-2Parijatha Nursery And Primary School, Venkateshapura, B M Layout, K G Halli, Room No-2
160123ಪಾರಿಜಾತ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂ ನಂ-3Parijatha Nursery And Primary School, Venkateshapura, B M Layout, K G Halli, Room No-3
160124ಸಿ ಸಿ ಲಾರ್ಡ್‌್ಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1C C Lords Convent, 8th Cross, B M Layout, K G Halli, Room No -1
160125ಸಿ ಸಿ ಲಾರ್ಡ್‌್ಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2C C Lords Convent, 8th Cross, B M Layout, K G Halli, Room No -2
160126ಪಾರಿಜಾತ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4Parijatha Nursery And Primary School, Venkateshapura, B M Layout, K G Halli, Room No-4
160127ಮನಾಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪೀಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 3ನೇ ಹಂತ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.1Manahil English School, 12th Cross, Pillanna Garden 3rd Stage, Kadugondanahalli, Bangalore-560045, Room No.1
160128ಮನಾಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪೀಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 3ನೇ ಹಂತ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.2Manahil English School, 12th Cross, Pillanna Garden 3rd Stage, Kadugondanahalli, Bangalore-560045, Room No.2
160129ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560084, ರೂಂ ನಂ.1Dr. Chandrashekar Speach and Heering Centre, Hennur Main Road, Lingarajapura, Bangalore-560084, Room No.1
160130ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560084, ರೂಂ ನಂ.2Dr. Chandrashekar Speach and Hearing Centre, Hennur Main Road, Lingarajapura, Bangalore-560084, Room No.2
160131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ-1Govt. Higher Primary School, Kariyanapalya, Lingarajapura, Room No-1
160132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ-2Govt. Higher Primary School, Kariyanapalya, Lingarajapura, Room No-2
160133ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapua, Room No.3
160134ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapua, Room No.4
160135ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.5Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapua, Room No.5
160136ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.6Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapua, Room No.6
160137ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.7Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapua, Room No.7
160138ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.8Siddartha Nursery & Primary School, 7th Cross, Lingarajapua, Room No.8
160139ಮನಾಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪೀಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 3ನೇ ಹಂತ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.1Manahil English School, 12th Cross, Pillanna Garden 3rd Stage, Kadugondanahalli, Bangalore-560045, Room No.1
160140ಮನಾಹಿಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪೀಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 3ನೇ ಹಂತ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45, ರೂಂ ನಂ.4Manahil English School, 12th Cross, Pillanna Garden 3rd Stage, Kadugondanahalli, Bangalore-560045, Room No.4
160141ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.1
160142ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.2
160143ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.3
160144ಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Priya English School, 7th Cross, Lingarajapura, Room No.4
160145ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -1
160146ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-7Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -7
160147ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -2
160148ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -3
160149ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-8Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -8
160150ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -4
160151ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -5
160152ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-6Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -6
160153ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-1
160154ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-2
160155ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-3
160156ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-4
160157ಎವರ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5Ever Shine English School, Oil Mill Road, Kacharakanahalli, Room No-5
160158ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-1St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -1
160159ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-2St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -2
160160ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-3St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -3
160161ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-4St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -4
160162ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-5St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -5
160163ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-6St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -6
160164ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-7St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -7
160165ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-8St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -8
160166ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-9St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -9
160167ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-10St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -10
160168ಸೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಲ್‌್ಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ-11St. Charles Primary School, Kammanahalli, Room No -11
160169ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -1St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -1
160170ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -2St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -2
160171ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -3St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -3
160172ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -4St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -4
160173ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -5St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -5
160174ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ -6St. Pauls High School 2nd Cross, Ramaiah Layout Room No -6
160175ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಸುಗುಣ ಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ.Emmanuel Suguna Jyothi Nursery and Primary School, Neharu Road Cross, Lingarajapura.
160176ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಸುಗುಣ ಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರEmmanuel Suguna Jyothi Nursery and Primary School, Neharu Road Cross, Lingarajapura.
160177ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಸುಗುಣ ಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ.Emmanuel Suguna Jyothi Nursery and Primary School, Neharu Road Cross, Lingarajapura.
160178ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಸುಗುಣ ಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ.Emmanuel Suguna Jyothi Nursery and Primary School, Neharu Road Cross, Lingarajapura.
160179ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ -7Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -7
160180ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ -8Jyothi High School, Neharu Road, Kacharakanahalli, Room No -8
160181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -1Govt Middle Primary School, Lingarajalpura, Room No-1
160182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -2Govt Middle Primary School, Lingarajalpura, Room No-2
160183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -3Govt Middle Primary School, Lingarajapura, Room No-3
160184ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -4Govt Middle Primary School, Lingarajapura, Room No-4
160185ಮಾರುತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ-1Maruthi Kannada and Tamil School, Janakiram Layout, Lingarajpura. Romm No -1
160186ಮಾರುತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ-2Maruthi Kannada and Tamil School, Janakiram Layout, Lingarajpura. Romm No -2
160187ಶಾಲಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -1Shalini Kannada And English School, Lingarajapura, Room No -1
160188ಶಾಲಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -2Shalini Kannada And English School, Lingarajapura, Room No -2
160189ಶಾಲಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ -3Shalini Kannada And English School, Lingarajapura, Room No -3
160190ನ್ಯೂ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಯಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ.New Florence English School, Hai Matha Temple Road, K S F C Layout Lingarajapura,
160191ನ್ಯೂ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಯಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ.New Florence English School, Hai Matha Temple Road, K S F C Layout Lingarajapura,
160192ನ್ಯೂ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾಯಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ.New Florence English School, Hai Matha Temple Road, K S F C Layout Lingarajapura,
160193ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.1
160194ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.2
160195ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.3
160196ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.4
160197ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.5Infant Jesus School, Church Road, Lingarajapura, Room No.5
160198ಸೆಂಟ್‌ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ-1St. Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No-1
160199ಸೆಂಟ್‌ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ-2St. Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No-2
160200ಸೆಂಟ್‌ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ-3St. Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No-3
160201ಸೆಂಟ್‌ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂ ನಂ-4St. Pauls English School, Janakiram Layout, Ramaswamy Palya, Lingarajapura, Room No-4
160202ಮಾರುತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Maruthi Kannada & Tamil School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room No-3
160203ಮಾರುತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Maruthi Kannada & Tamil School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room No-4
160204ಮಾರುತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.5Maruthi Kannada & Tamil School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room No-5
160205ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.1Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No-1
160206ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.2Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No-2
160207ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.3Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No-3
160208ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.4Don Bosco Training Center, Lingarajapura, Room No-4
160209ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.1MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-1
160210ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-2
160211ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.3MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-3
160212ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಟಿ. ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.4MMET English School, Ramaswamy Palya, Room No-4
160213ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-1Christ King English School, Subbayyana Palya, Room No-1
160214ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-1Christ King English School, Subbayyana Palya, Room No-2
160215ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ , ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -1Maruthi Vidyalaya,Subbaiahnapalya Room No -1
160216ಇಸ್‌್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, 80 ಅಡಿರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಬಿ ಅರ್‌, ಬಡಾವಣೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ.East Point College, 80 Feet Road, 7th Main Road, HRBR Layout, Subbaiahnapalya.
160217ಇಸ್‌್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, 80 ಅಡಿರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ ಅರ್‌ ಬಿ ಅರ್‌, ಬಡಾವಣೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ.East Point College,80 Feet Raod, 7th Main Road, HRBR Layout, Subbaiahnapalya.
160218ಪಿ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-1PNS English High School, Subbaiahnapalya, Room No-1
160219ಪಿ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-2ONS English High School, Subbaiahanapalya, Room No-2
160220ಪಿ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ-3PNS English Hifh School, Subbaiahnapalya, Room No-3
160221ಮ್ಯಾಕ್‌್ಸವೇಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂನಂ-1Max Well Public School, 9th Main, HRBR Layout 1st Block, Banasawadi, Room No-1
160222ಮ್ಯಾಕ್‌್ಸವೇಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂನಂ-2Max Well Public School, 9th Main, HRBR Layout 1st Block, Banasawadi, Room No-2
160223ಮ್ಯಾಕ್‌್ಸವೇಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂನಂ-3Max Well Public School, 9th Main, HRBR Layout 1st Block, Banasawadi, Room No-3
160224ಮ್ಯಾಕ್‌್ಸವೇಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂನಂ-4Max Well Public School, 9th Main, HRBR Layout 1st Block, Banasawadi, Room No-4
160225ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಾಣಸವಾಡಿ,ರೂಂ ನಂ-5Max Well Public School, 9th Main, HRBR Layout 1st Block, Banasawadi, Room No-5
160226ಮ್ಯಾಕ್‌್ಸವೇಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂನಂ-6Max Well Public School, 9th Main, HRBR Layout 1st Block, Banasawadi, Room No-6
160227ಮ್ಯಾಕ್‌್ಸವೇಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಬಿಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂನಂ-7Max Well Public School, 9th Main, HRBR Layout 1st Block, Banasawadi, Room No-7
160228ಜೆಮ್‌್ಸ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ-1Gems English Higher Primary School, Banasawadi Main Road, Banasawadi, Room No-1
160229ಜೆಮ್‌್ಸ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ-2Gems English Higher Primary School, Banasawadi Main Road, Banasawadi, Room No-2
160230ಜೆಮ್‌್ಸ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ-3Gems English Higher Primary School, Banasawadi Main Road, Banasawadi, Room No-3
160231ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ-58, ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡವಿನ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ-1Sathyanarayana Vidhya Samsthe, New Baldwin Primary School, No-58, Banasawadi Mian Road, Room No-1
160232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ-1Govt, Higher Primary School, Near Mukuntamma Temple, Banasawadi, Room No-1
160233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುಕುಂಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ-2Govt, Higher Primary School, Near Mukuntamma Temple, Banasawadi, Room No-2
160234ಮರಿಯಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಕ್‌್ಸ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌, ಕಾಲೋನಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ-1Mariyamma Cnvent Primary/High School, Ex-Service Man Colony, Banasawadi, Room No-1
160235ಮರಿಯಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಕ್‌್ಸ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌, ಕಾಲೋನಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ರೂಂ ನಂ -2Mariyamma Convent Primary/High School, Ex-Service Man Colony, Banasawadi, Room No-2
160236ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 1Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-1
160237ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 2Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-2
160238ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 3Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-3
160239ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -4Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-4
160240ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -5Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-5
160241ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -6Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-6
160242ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -7Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-7
160243ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -8Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-8
160244ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ -9Florence English School, Subbaiahnapalya, Room No-9
160245ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1Govt. Primary School, Room no 1
160246ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ,ರೂಂ ನಂ 2Govt. Primary School, Room no 2
160247ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 1Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya, Room no 1
160248ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 2Jayalakshmi School, RamaswamypalyaRoom no 2
160249ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 3Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya,Room no 3
160250ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 4Jayalakshmi School, Ramaswamy Palaya, Room no 4
160251ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ ರೂಂ ನಂ 5Jayalakshmi School, Ramasswamy Palya, Room no 5
160252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 1Govt Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 1
160253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 2Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 2
160254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 3Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 3
160255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ 4Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no 4
160256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ,ರೂಂ ನಂ-5Govt. Higher Primary School, Ramaswamy Palya, Room no-5
160257ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ.6Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya, Room No.6
160258ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ 7Jayalakshmi School, Ramaswamy Palya, Room no 7
160259ಇಮ್ಮನ್ಯುಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ 1Emmanuel Primary and High School, Ramaswamy Palya, Room no 1
160260ಇಮ್ಮನ್ಯುಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ , ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ , ರೂಂ ನಂ 1, ರೂಂ ನಂ 2Emmanuel Primary and High School, Ramaswamy Palya, Room no 2
160261ಇಮ್ಮನ್ಯುಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 3Emmanuel Primary and High School, Ramaswamy Palya, Room no 3
160262ಇಮ್ಮನ್ಯುಯೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ 4Emmanuel Primary and High School, Ramaswamy Palya, Room no 4
160263ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ರೂಂ ನಂ.5St. Paul's English School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room No.5
160264ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜುಪುರ, ರೂಂ ನಂ.6St. Paul's English School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room no.6
160265ಸೆಂಟ್‌ ಪಾಲ್‌ಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಜಾನಕಿರಾಮ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಲಿಂಗರಾಜುಪುರ, ರೂಂ ನಂ.7St. Paul's English School, Janakiram Layout, Lingarajapura, Room no.7
160266ನಿರ್ಮಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.1Nirmala Girls High School. Hennur Main Road, Cooke town, Room no.1
160267ನಿರ್ಮಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌, ರೂಂ ನಂ.2Nirmala Girls High School, Hennur Mainroad, Cooke Town, Room No.2
160268ಡಾ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಡೆಂಟಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಂ.36, ಕ್ಲೆನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.1Dr. Mathrushri Ramabai Ambedkar Dental College, Cline Road, Cooks Town, Room No.1
160269ಡಾ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಡೆಂಟಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಂ.36, ಕ್ಲೆನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.2Dr. Mathrushri Ramabai Ambedkar Dental College, Cline Road, Cooks Town, Room No.2
160270ಡಾ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಡೆಂಟಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ನಂ.36, ಕ್ಲೆನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌ ರೂಂ ನಂ.3Dr. Mathrushri Ramabai Ambedkar Dental College, Cline Road, Cooks Town, Room No.3
160271ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮಚಲಿಬೆಟ್ಟ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಜೈಭಾರತ್‌ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1Govt. Kannada And Tamil Primary School, Machalibetta, 3rd Cross, Jaibharath Nagar, Room No.1
160272ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಚಲಿಬೆಟ್ಟ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜೈಭಾರತ್‌ನಗರ, ರೂಂನಂ.2Govt. Kannada And Tamil Primary Schoo, Machalibetta, 3rd Cross, Jaibharath Nagar, Room No.2
160273ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,ಡಿ ಕಾಸ್‌ಟ ಲೇ ಔಟ್‌, ಕೂಕ್‌ ಟೌನ್‌,ಬೆಂಗಳೂರು-84 ರೂಂ ನಂ.1Maria Nikethan Primary And High School, No.6,2nd Cross, D Costa layout, Cooks Town,Bangalore-84 Room N0.1
160274ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜೈಭಾರತ್ ನಗರ,ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು-33, ರೂಂನಂ.1Corporation Public Library, 2nd Cross, Jaibharathnagar,M S Nagar Post Bangalore-33 Room No.1
160275ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಕಾಸ್ಟ ಲೇ ಔಟ್, ಕೂಕ್ ಟೌನ್,ಬೆಂಗಳೂರು-84 ರೂಂ ನಂ.2Maria Nikethan Primary And High School, No.6,2nd Cross D Costa layout, Cooks Town, Bangalore-84 Room N0.2
160276ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಕಾಸ್ಟ ಲೇ ಔಟ್, ಕೂಕ್ ಟೌನ್,ಬೆಂಗಳೂರು-84 ರೂಂ ನಂ.3Maria Nikethan Primary And High School, No.6,2nd Cross D Costa layout, Cooks Town, Bangalore-84 Room N0.3
160277ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಬಿ ನಗರ, ಮುಕುಂದ ಟಾಕಿಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-33, ರೂಂನಂ.1Cicilia English School, 9th Cross, J B Nagar, Opp. Mukunda Talkies, Banasawadi Mainroad, Bengalore-33Room No.1
160278ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಕಾಸ್ಟ ಲೇ ಔಟ್, ಕೂಕ್ ಟೌನ್,ಬೆಂಗಳೂರು-84 ರೂಂ ನಂ.4Maria Nikethan Primary And High School, No.6,2nd Cross D Costa layout, Cooks Town, Bangalore-84 Room N0.4
160279ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂ.6, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಕಾಸ್ಟ ಲೇ ಔಟ್, ಕೂಕ್ ಟೌನ್,ಬೆಂಗಳೂರು-84 ರೂಂ ನಂ.5Maria Nikethan Primary And High School, No.6,2nd Cross D Costa layout, Cooks Town, Bangalore-84 Room N0.5
160280ಶಾಂತಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶಾಲೆ, ನಂ.22, ಎಂ.ಎಸ್.ಓ. ಕಾಲೋನಿ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು -05 ರೂಂನಂ.1Shanthi Children School, No.22, MSO Colony, Jeevanahalli Mainroad,Jeevanahalli, Bangalore-05, Room No.1
160281ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಚಲಿಬೆಟ್ಟ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಜೈಭಾರತ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-33,ರೂಂನಂ.3Govt. Kannada And Tamil Higher Primary School, Machalibetta,3rd Cross,Jai Bharath Nagar, Bangalore-33 Room No.3
160282ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.2Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.2
160283ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.4Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.4
160284ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ರೂಂ ನಂ.5Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.5
160285ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂನಂ.1Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalaya Room No.1
160286ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂನಂ.3Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.3
160287ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರೂಂನಂ.6Maruthi Vidyalaya, Subbaiahnapalya, Room No.6
160288ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ನಂ.58, ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡವಿನ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.2Sathyanarayana Education Society , New Baldwin Primary School, No.58, Banasawadi mainroad, Room No.2
160289ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ , ನಂ.58,ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡವಿನ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.3Sathyanarayana Education Society , New Baldwin Primary School, No.58, Banasawadi Mairoad, Room No.3
160290ಶ್ರೀಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಲೇಜ್‌, (ಬಾಲ್‌್ಡವಿನ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌) ನಂ.12, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.1Sri Sathyanarayana College, (Blodwin College) No.12, Ramamurthy Nagar Mainroad, Room No.1
160291ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಬಾಲ್‌್ಡವಿನ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌) ನಂ.12, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ.2Sri Sai Sathyanarayana College, (Blodwin College) No.12, Ramamurthy Nagar Mainroad, Room No.2
160292ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು & ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560005, ರೂಂನಂ.3Govt Telugu & Kannada primary school,Park road , Jeevanahalli Bangalore-560005, Room No.3
160293ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು & ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560005, ರೂಂನಂ.4Govt Telugu & Kannada primary school,Park road , Jeevanahalli Bangalore-560005, Room No.4
160294ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು -05,ರೂಂನಂ.4Govt Telugu and Kannada Primary School, Park Road, Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.4
160295ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು -05,ರೂಂನಂ.5Govt Telugu and Kannada Primary School, Park Road, Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.5
160296ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು -05,ರೂಂ ನಂ.6Govt Telugu and Kannada Primary School, Park Road, Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.6
160297ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು -05,ರೂಂ ನಂ.7Govt Telugu and Kannada Primary School, Park Road, Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.7
160298ಸೋಲಂಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.18, ರಾಘವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು -05 ರೂಂನಂ.2Solanki Venkataramanappa Govt Kannada Primary School, No.18, Raghavappa Building, Park Road,Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.2
160299ಕೈಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ನಂ.23/2, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು -05 ರೂಂನಂ.1Christ the King English School, No.23/2, Jeevanahalli Mainroad, Jeevanahlli, Bangalore-05 Room No.1
160300ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜೆ ಬಿ ನಗರ ಮುಕುಂದ ಟಾಕಿಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-33, ರೂಂನಂ.2Cicilia English School, 9th Cross, J B Nagar, Opp. Mukunda Talkies, Banasawadi Mainroad, Bengalore-33Room No.2
160301ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.1Corporation Ward Office , Jeevanahalli Mainroad, Room No 1
160302ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.2Corporation Ward Office , Jeevanahalli Mainroad, Room No - 2
160303ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರೂಂನಂ.3Corporation Ward Office , Jeevanahalli Mainroad, Room No 3
160304ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರೂಂನಂ.1Govt Lower Primary School, Nagaiahnapalya Room No.1
160305ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರೂಂನಂ.2Govt Kannada Lower Primary School, Nagaiahnapalya, Room No.2
160306ಸೆಂಟ್ ಜೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂನಂ.2,St Judes Primary School, Nagaiahnapalya Main Road, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.2
160307ಸೆಂಟ್ ಜೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂನಂ.2,St Judes Primary School, Nagaiahnapalya Main Road, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.2
160308ಸೆಂಟ್ ಜೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂನಂ.3,St Judes Primary School, Nagaiahnapalya Main Road, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.3
160309ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸತ್ಯನಗರ, ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು -33, ರೂಂ ನಂ.1,Govt Kannada Lower Primary School, Sathyanagara, M S Nagar Post, Bangalore-33, Room No.1
160310ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂನಂ.1Govt Telugu And Kannada Primary School, Parkroad, Jeevanahalli, Room No.1
160311ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂನಂ.2Govt Telugu And Kannada Primary School, Parkroad, Jeevanahalli, Room No.2
160312ಸೋಲಂಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.18, ರಾಘವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ಪಾರ್ಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು -05 ರೂಂ ನಂ.1Venkataramanappa Govt Kannada Primary School, No.18, Raghavappa Building, Park Road,Jeevanahalli, Bangalore-05 Room No.1
160313ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು , ಜೀವನಹಳ್ಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು -05 ರೂಂನಂ.1Corporation Public Library,opp. Bus Stand, Jeevanahalli,Bangalore-05, Room No.1
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.