Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1511ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.1, K Narayanapura
1512ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, Room No.1, K Narayanapura
1513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Lower Primary School, Room.No.2, K Narayanapura
1514ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-1, Kothanuru
1515ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-1, Kothanuru
1516ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-2, Kothanuru
1517ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೊತ್ತನೂರುSri Siddartha High School, Room No-2, Kothanuru
1518ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-1, Nagareshwara Nagenahalli
1519ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿGovt Lower Primary School, Room No-1, Nagareshwara Nagenahalli
15110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕ್ಯಾಲಸನ ಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School, Room No-1, Kyalasanahalli
15111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-1, Geddalahalli
15112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-1, Geddalahalli
15113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-2, Geddalahalli
15114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿGovt. Lower Primary School, Room No-2, Geddalahalli
15115ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿAnganawadi Centre, Gaddalahalli
15116ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿAnganawadi Centre, Gaddalahalli
15117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊರಮಾವು ಅಗರGovt. Lower Primary School, Room No-1, Horavamu Agara
15118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊರಮಾವು ಅಗರGovt. Lower Primary School, Room No-1, Horavamu Agara
15119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊರಮಾವು ಅಗರGovt Lower Primary School, Room No-2, Horamavu Agara
15120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಹೊರಮಾವು ಅಗರGovt Lower Primary School, Room No-2, Horamavu Agara
15121ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯVaddarapalya Govt. Lower Primary School, Room No-1, Vaddarapalya
15122ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯVaddarapalya Govt. Lower Primary School, Room No-1, Vaddarapalya
15123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರGovt Lower Primary School, Room No-1, Janatha Colony, Horavamu Agara
15124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರGovt Lower Primary School, Room No-1, Janatha Colony, Horavamu Agara
15125ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ,Maruthi High School,Room No-1, Horamavu agara
15126ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ,Maruthi High School,Room No-2, Horamavu agara
15127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. Higher Primary School, Room.No.1, Kalkere
15128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. Higher Primary School, Room.No.1, Kalkere
15129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕಲ್ಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.2, Kalkere
15130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.1, K Channasandra
15131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room.No.1, K Channasandra
15132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆ.ಚೆನ್ನಸಂದ್ರ (ಕನಕನಗರ) ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt Higher Primary School, Room.No.1, K Channasandra (kanakanagara) Bengaluru-16
15133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಕಲ್ಕೆರೆGovt Higher Primary School, Room.No.3, Kalkere
15134ಕಲ್ಕೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಕಲ್ಕೆರೆKalkere Govt. Higher Primary School, Room.No.4, Kalkere
15135ಕಲ್ಕೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಕಲ್ಕೆರೆKalkere Govt. Higher Primary School, Room.No.4, Kalkere
15136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. Higher Primary School, Room.No.5, Kalkere
15137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5, ಕಲ್ಕೆರೆGovt. Higher Primary School, Room.No.5, Kalkere
15138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹೊರಮಾವುGovt Lower Primary School, Room.No.1, Horamavu
15139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಹೊರಮಾವುGovt Lower Primary School, Room.No.1, Horamavu
15140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹೊರಮಾವುGovt Lower Primary School, Room.No.2, Horamavu
15141ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವುDevamatha Central School, P & T Colony, Horamavu
15142ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವುDevamatha Central School, P & T Colony, Horamavu
15143ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವುDevamatha Central School, Room.No.2, P & T Colony, Horamavu
15144ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವುDevamatha Central School, Room.No.2, P & T Colony, Horamavu
15145ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವುDevamatha Central School, Room.No.3, P & T Colony, Horamavu
15146ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊರಮಾವುDevamatha Central School, Room.No.3, P & T Colony, Horamavu
15147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt. Lower Primary School, Room.No.1, New Building, Jayanthinagaara main road Bengaluru-16
15148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt. Lower Primary School, Room.No.2, New Building, Jayanthinagaara main road Bengaluru-16
15149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt. Lower Primary School, Room.No.3, New Building, Jayanthinagara main road Bengaluru-16
15150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು-43Govt. Lower Primary School, Room.No.4, New Building, Jayanthinagara main road Bengaluru-43
15151Narayana E techno school, Room no:1, 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43Narayana E techno school, 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43lege And School Of Nursing, Room.No.1, Hoysala Nagar, Horavamu
15152Narayana E techno school, 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43Narayana E techno school, 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43
15153ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವುEben-Ezer College And School Of Nursing, Room.No.2, Hoysala Nagar, Horavamu
15154ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವುEben-Ezer College And School Of Nursing, Room.No.2, Hoysala Nagar, Horavamu
15155ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವುEben-Ezer College And School Of Nursing, Room.No.3, Hoysala Nagar, Horamavu
15156ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವುEben-Ezer College And School Of Nursing, Room.No.4, Hoysala Nagar, Horamavu
15157ಎಬೆನ್‌-ಎಜೆರ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಹೊರಮಾವುEben-Ezer College And School Of Nursing, Room.No.4, Hoysala Nagar, Horamavu
15158Narayana E techno school,Room no:3 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43Narayana E techno school,Room no:3 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43
15159Narayana E techno school,Room no:4 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43Narayana E techno school,Room no:4 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43
15160Narayana E techno school,Room no:5 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43Narayana E techno school,Room no:5 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43
15161Narayana E techno school,Room no:6 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43Narayana E techno school,Room no:6 3rd main hoysala nagara horamavu bangalore 43
15162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Babusabara Palya, Room No-1
15163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt. Higher Primary School, Babusabara Palya, Room No-1
15164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Babusabara Palya, Room No-2
15165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Babusabara Palya, Room No-2
15166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt. Higher Primary School, Babusabara Palya, Room No-2
15167ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-43Maruthi High School, Room No-2, Prakruthi layout, Horamavu agara, Bengaluru-43
15168ಮಾರುತಿ ಪ್ರಾಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43Maruthi High School, Room No-3, Prakruthi Layout, Hormamavu agara main road Bengaluru-43
15169ಮಾರುತಿ ಪ್ರಾಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊರಮಾವು ಅಗರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-43Maruthi High School, Room No-3, Prakruthi Layout, Hormamavu agara main road Bengaluru-43
15170ಲವ್ಲೀ ಬಿಷಪ್‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಚೇಳಕೆರೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Lovely Bishop Private School, Chelakere, Room No-1
15171ಲವ್ಲೀ ಬಿಷಪ್‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಚೇಳಕೆರೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Lovely Bishop Private School, Chelakere, Room No-1
15172ಲವ್ಲೀ ಬಿಷಪ್‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಚೇಳಕೆರೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Lovely Bishop Private School, Chelakere, Room No-2
15173ಲವ್ಲೀ ಬಿಷಪ್‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ,ಚೇಳಕೆರೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Lovely Bishop Private School, Chelakere, Room No-3
15174ಲವ್ಲೀ ಬಿಷಪ್‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ,ಚೇಳಕೆರೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3Lovely Bishop Private School, Chelakere, Room No-3
15175ಲವ್ಲೀ ಬಿಷಪ್‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಚೇಳಕೆರೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Lovely Bishop Private School, Chelakere, Room No-4
15176ಲವ್ಲೀ ಬಿಷಪ್‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಚೇಳಕೆರೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4Lovely Bishop Private School, Chelakere, Room No-4
15177Royal Concord School( State Syllabus) Room no:1 Meghana Palya Chelkere, Bangalore-43Royal Concord School( State Syllabus) Room no:1 Meghana Palya Chelkere, Bangalore-43
15178Royal Concord School( State Syllabus) Room no:2 Meghana Palya Chelkere, Bangalore-43Royal Concord School( State Syllabus) Room no:2 Meghana Palya Chelkere, Bangalore-43
15179ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕನ್ನಡ), ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Primary School, (Kannada), Kadenahalli
15180ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Kannada Primary School, Kadenahalli
15181ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Kannada Higher Kannada Primary School, Kadenahalli
15182ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ (ಕನ್ನಡ),ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆRamana Vidyanikethan (Kannada), T C Palya Mainroad
15183ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ (ಕನ್ನಡ),ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆRamana Vidyanikethan (Kannada), T C Palya Mainroad
15184ಕ್ರಿಸ್‌್ಟ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ), ಆದಿತ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿChrist The King School (Kannada), Adithya Layout, Kadenahalli
15185ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ. ನಂ. 1, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room No.1, Sannathammana Halli
15186ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ. ನಂ. 1, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room No.1, Sannathammana Halli
15187ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.2, Sannathammana Halli
15188ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.2, Sannathammana Halli
15189ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,3, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Primary School, Room.No.3, Sannathammana Halli
15190ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,3, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Primary School, Room.No.3, Sannathammana Halli
15191ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.4, Sannathammana Halli
15192ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Higher Primary School, Room.No.4, Sannathammana Halli
15193ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Lower Primary School Room No.5, Sannathammana Halli
15194ಸೆಂಟ್‌ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಸಣ್ಣತಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿSt Theresa Kannada Lower Primary School Room No.5, Sannathammana Halli
15195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.1, Medahalli
15196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.1, Medahalli
15197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.2, Medahalli
15198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.2, Medahalli
15199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School. Room.No.3, Medahalli
151100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಮೇಡಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School. Room.No.3, Medahalli
151101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.1, Bhattarahalli
151102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.1, Bhattarahalli
151103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.2, Bhattarahalli
151104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.2, Bhattarahalli
151105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School , Room No.3, Bhattarahalli
151106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No.4, Bhattarahalli
151107ಡಾನ್‌ ಬಾಸ್ಕೋ ಶಿಶು ವಿಹಾರ, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿDon Basco Shishuvihara, Bhattarahalli
151108ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-36New Anganavadi Kendra And Govt lower praimary school, Room No-1,Near play ground Bhattarahalli Bangaluru-43
151109ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು-36New Anganavadi Kendra And Govt lower praimary school, Room No-1,Near play ground Bhattarahalli Bangaluru-43
151110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No.1, Sigehalli
151111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No.2, Sigehalli
151112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No. 3, Sigehalli
151113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt. Higher Primary School Room No. 3, Sigehalli
151114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School Room No. 4, Sigehalli
151115ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room.No.1, K R Pura
151116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt Model Primary School Room No. 1, K R Pura
151117ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.101, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt High School, Room.No.101, K R Pura
151118ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.102, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt High School, Room.No.102, K R Pura
151119ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.111, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt Model Primary School, Room.No.111, K R Pura
151120ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.110, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt Model Primary School, Room.No.110, K R Pura
151121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.109, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt Model Primary School, Room.No.109, K R Pura
151122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.108, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt Model Primary School, Room.No.108, K R Pura
151123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.107, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt Model Primary School, Room.No.107, K R Pura
151124ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.104, 151-ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt Model Primary School. Room.No.104, 151-K R Pura
151125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ103, 151-ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model Primary School, Room No103, 151-K R Pura
151126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ103, 151-ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model Primary School, Room No103, 151-K R Pura
151127ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model School, Room No-2, K R Pura
151128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ117, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model Primary School, Room No117, K R Pura
151129ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 118, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model Primary School, Room No118, K R Pura
151130ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 118, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model Primary School, Room No118, K R Pura
151131ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ116, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. Model School, Room No116, K R Pura
151132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room No-6, K R Pura
151133ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room No-7, K R Pura
151134ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರGovt. First Grade College, Room No-7, K R Pura
151135ಕ್ಳ್ರೈಸ್‌್ಟ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆChrist The King School
151136ಕ್ಳ್ರೈಸ್‌್ಟ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆChrist The King School
151137ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆSt. Anthony Primary School
151138ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆSt Anthony English School
151139ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆSt Anthony English School
151140ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆSt Anthony Primary English School
151141ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆSt Anthony Primary English School
151142ಸೆಂಟ್‌ ಆಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರSt Anthony English School, R M Nagar
151143ಸೆಂಟ್‌ ಆಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರSt Anthony English School, R M Nagar
151144ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರSt Anthony English School, R M Nagar
151145ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರSt Anthony English School, R M Nagar
151146ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಟಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-16Chithnya Techno School, Room No1, T.C.Palya Main Road Raghavendra Circle,Bengaluru-16
151147ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಟಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-16Chithnya Techno School, Room No2, T.C.Palya Main Road Raghavendra Circle,Bengaluru-16
151148ಸೆಂಟ್‌ ಅಂತೋಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರSt Anthony English School, R M Nagar
151149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, R M Nagar, Kadenahalli
151150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, R M Nagar, Kadenahalli
151151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, R M Nagar, Kadenahalli
151152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, R M Nagar, Kadenahalli
151153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, R M Nagar, Kadenahalli
151154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ, ಕಾದೇನಹಳ್ಳಿGovt Higher Primary School, R M Nagar, Kadenahalli
151155ಕ್ರೈಸ್ಥ ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರChrist The King School, R M Nagar
151156ವಿಕಾಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas High School, R M Nagar
151157ವಿಕಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas High School, R M Nagar
151158ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas Primary School, R M Nagar
151159ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas Primary School, R M Nagar
151160ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas Primary School, R M Nagar
151161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಟಿ .ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -16Govt.Lower Primary School,Room No-1,(New Building) Muneshwara Nagara, T.C.Palya Main Road,Bangaluru-16
151162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಟಿ .ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -16Govt.Lower Primary School,Room No-2,(New Building) Muneshwara Nagara, T.C.Palya Main Road,Bangaluru-16
151163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೂರ್ತಿನಗರ, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt lower Primary School, Room No-1, Lakshmanamurthy nagara Dooravaninagara Bengaluru-16
151164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೂರ್ತಿನಗರ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ದೂರವಾಣಿನಗರ, ಬಂಗಳೂರು-16Govt Lower Primary School, Room No-2, Lakshmanamurthy naga Ramamurthy Nagar Dooravaninagara Bengaluru-16
151165ವಿಕಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ (ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ)Vikas High School, Ramamurthy Nagar (R M Nagar)
151166ವಿಕಾಸ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ (ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ)Vikas High School, Ramamurthy Nagar (R M Nagar)
151167ವಿಕಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ (ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರ)Vikas High School, Ramamurthy Nagar (R M Nagar)
151168ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas High School, R M Nagar
151169ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas High School, R M Nagar
151170ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas High School, R M Nagar
151171ವಿಕಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas High School, R M Nagar
151172ವಿಕಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರVikas High School, R M Nagar
151173ಕುಮಾರನ್‌್ಸ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರKumarans School, Vijinipura
151174ಕುಮಾರನ್‌್ಸ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರKumarans School, Vijinapura
151175ಕುಮಾರನ್‌್ಸ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರKumarans School, Vijinapura
151176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರGovt. Higher Primary School, Ambedkar Nagar, R M Nagar
151177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರGovt. Higher Primary School, Ambedkar Nagar, R M Nagar
151178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ಆರ್‌ ಎಂ ನಗರGovt Higher Primary School, Ambedkar Nagar, R M Nagar
151179ಮದರ್ ಮೇರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಸುಧಾಸಾಗರ ಹೋಟಲ್ ಎದುರು,ಬೆಂಗಳೂರು-16Mother Mary School, Room No-1, 3rd cross, Ramamurthynagara, opposit Sudhasagar Hotel, Bengaluru-16
151180ಮದರ್ ಮೇರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಸುಧಾಸಾಗರ ಹೋಟಲ್ ಎದುರು, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Mother Mary School, Room No-2, 3rd cross, Ramamurthynagara opposite Sudhasagara Hote, Dooravaninagara Bengaluru-16.
151181ಮದರ್ ಮೇರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತ, ಸುದಾಸಾಗರ ಹೋಟಲ್ ಎದುರು, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16.Mother Mary School, Room No-3, 3rd Cross, opposit Sudhasagara Hotel, Ramamurthy nagara Dooravaningara Bengaluru-16
151182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School Room No.1, Basavanapura
151183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಸವನಪುರGovt Lower Primary School, Room No, Basavanapura
151184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School, Basavanapura
151185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School, Basavanapura
151186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School, Room No. 3, Basavanapura
151187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School, Room No. 3, Basavanapura
151188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಬಸವನಪುರGovt. Higher Primary School Room No. 4, Basavanapura
151189ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರAmara Jyothi English School, Room No. 1, Devasandra
151190ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರAmara Jyothi English School, Room No. 1, Devasandra
151191ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School Room No.2, Devasandra
151192ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No-3, Devasandra
151193ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 4, Devasandra
151194ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 5, Devasandra
151195ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 6, Devasandra
151196ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 7, Devasandra
151197ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ದೇವಸಂದ್ರAmarajyothi Nursery English School, Room No. 7, Devasandra
151198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt. Higher Primary School, Room No. 1, Thriveni Nagar
151199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt. Higher Primary School, Room No. 2, Thriveni Nagar
151200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt. Higher Primary School, Room No. 3, Thriveni Nagar
151201ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರSamudaya Bhavana Nursery School,Room No.4, Thriveni Nagar
151202ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರGovt. Model School,Room No.1, Thriveni Nagar
151203ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 1, Devasandra
151204ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 1, Devasandra
151205ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School,Room No.2, Devasandra
151206ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School,Room No. 3, Devasandra
151207ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School,Room No. 3, Devasandra
151208ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 4, Devasandra
151209ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No. 4, Devasandra
151210ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No.5, Devasandra
151211ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, Room No.5, Devasandra
151212ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ದೇವಸಂದ್ರBharathi Vidyanikethana High School, Room No-6, Devasandra
151213ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ದೇವಸಂದ್ರBharathi Vidyanikethana High School, Room No-6, Devasandra
151214ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ದೂರವಾಣಿ ನಗರI T I Vidyamandira High School, Room No-4, Dooravani Nagar
151215ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ದೂರವಾಣಿ ನಗರI T I Vidyamandira High School, Room No-5, Dooravani Nagar
151216ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6I T I Vidyamandira High School, Room No-6
151217ಜೂಬಿಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರJubilee School, Vijinapura
151218ಜೂಬಿಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರJubilee School, Vijinapura
151219ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರMultipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura
151220ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರMultipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura
151221ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರMultipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura
151222ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರMultipurpose Khadi Gramodyoga Training Center, Vijinapura
151223ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGayithri Nursery School, Vijinapura
151224ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGayithri Nursery School, Vinijapura
151225ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGayithri Nursery School, Vijinapura
151226ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGayithri Nursery School, Vininapura
151227ಗಾಯಿತ್ರಿನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGayithri Nursery School, Vijinapura
151228ಗಾಯಿತ್ರಿನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGayithri Nursery School, Vijinapura
151229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGovt Lower Primary School, Vijinapura
151230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGovt Lower Primary School, Vijinapura
151231ಗಾಯಿತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGayithri Nursery School, Vijinapura
151232ಕುಮಾರನ್‌ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರKumaran School, Vijinapura
151233ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರSri Kumarans School, Vijinapura
151234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ವಿಜಿನಾಪುರGovt Higher Primary School, Ambedkar Nagar, Vijinapura
151235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ವಿಜಿನಾಪುರGovt Higther Primary School, Ambedkar Nagar, Vijinapura
151236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ, ವಿಜಿನಾಪುರGovt Higther Primary School, Ambedkar Nagar, Vijinapura
151237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಿನಾಪುರGovt. Higher Primary School, Flat Farm Road, Vijinapura
151238ವಿವಿದ್ದೋದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಿನಾಪುರMultipurpose Khadi Gramodyaga Training Center, Vijinapura
151239ಜುಬ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರJubilee School, Vijinapura
151240ಜುಬ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರJubilee School, Vijinapura
151241ಜುಬ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರJubilee School, Vijinapura
151242ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರAshraya School, Vijinapura
151243ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರAshraya School, Vijinapura
151244ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ, ವಿಜಿನಾಪುರAshraya School, Vijinapura
151245ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದೇವಸಂದ್ರGovt Urdu School Room No. 1, Devasandra
151246ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyaniketana High School, New Building, Room No. 2, Devasandra
151247ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyaniketana High School, New Building, Room No. 2, Devasandra
151248ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School , New Building, Room No. 3, Devasandra
151249ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School, New Building, Room No. 4, Devasandra
151250ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School , New Building, Room No 5, Devasandra
151251Bharathiya vidyanikethan high school new buildiny room no: 5 devasandraBharathiya vidyanikethan high school new buildiny room no: 5 devasandra
151252ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School , Room No 6, New Building, Devasandra
151253ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದೇವಸಂದ್ರBharathiya Vidyanikethana High School , Room No 7. new Building, Devasandra
151254ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 8, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದೇವಸಂದ್ರBharathi Vidyanikethana High School , Room No 8, new Building Devasandra
151255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Room No 4, Chikka Devasandra
151256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Higher Primary School , Room No 4, Chikka Devasandra
151257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No. 3, Chikka Devasandra
151258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No. 3, Chikka Devasandra
151259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt Higher Primary School, Room No. 2, Chikka Devasandra
151260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರGovt. Lower Primary School. Room No. 1, Chikka Devasandra
151261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, B Narayanapura
151262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, B Narayanapura
151263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt Higher Primary School, B Narayanapura
151264ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರAnganavadi Centre Building, A Narayanapura
151265ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರB B M P Help Centre Building, A Narayanapura
151266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, B Narayanapura
151267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರGovt. Higher Primary School, B Narayanapura
151268ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ಉದಯನಗರNew Brilliant English School, Room no.3, Udayanagar
151269ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4, ಉದಯನಗರNew Brilliant English School,Room No.4, Udayanagar
151270ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4, ಉದಯನಗರNew Brilliant English School,Room No.4, Udayanagar
151271ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu Primary School, Darga Mohalla, Vijinapura
151272ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu Primary School, Darga Mohalla, Vijinapura
151273ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu High School, Darga Mohalla Vijinapura
151274ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu High School, Darga Mohalla, Vijinapura
151275ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿಜಿನಾಪುರHilal Urdu High School, Darga Mohalla, Vijinapura
151276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ.ಸಂ.1, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಧ್ರ ಕಾಲೋನಿGovt Lower Primary School, Room No.1, 2nd Cross, Andhra Colony
151277ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಆಂಧ್ರ ಕಾಲೋನಿAnganavadi Kendra, 3rd Cross, Andhra Colony
151278ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-1, ಉದಯನಗರFathima English School, Room No.1, Udayanagar
151279ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ-2, ಉದಯನಗರFathima English School-2, Udayanagar
151280ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ-3, ಉದಯನಗರFathima English School-3, Udayanagar
151281ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ-4, ಉದಯನಗರFathima English School-4, Udayanagar
151282ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-4, ಉದಯನಗರFathima English School-4, Udayanagar
151283ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಉದಯನಗರFathima English School, Udayanagar
151284ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಉದಯನಗರFathima English School, Udayanagar
151285ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಉದಯನಗರInfant Convent School, N M R Layout, Udayanagar
151286ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಉದಯನಗರInfant Convent School, N M R Layout, Udayanagar
151287ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಉದಯನಗರInfant Convent School,N M R Layout, Udayanagar
151288ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಉದಯನಗರInfant Convent School, N M R Layout, Udayanagar
151289ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಉದಯನಗರInfant Convent School, N M R Layout, Udayanagar
151290ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಉದಯನಗರInfant Convent School, N M R Laayout, Udayangar
151291ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಉದಯನಗರNew Brilliant English School, Udayanagar
151292ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ,ಉದಯನಗರ14New Brilliant English School, Udayanagar
151293ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt Model Primary School, Room No-1, New Building A Narayanapura, Bngaluru-16
151294ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು 16Govt. Model Primary School, Room No-2,New Building A Narayanapura Bande Bangalore 16
151295ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-16Govt.Model Primary School, Room No-3, A Narayanapura Bande, Bangaluru-16
151296ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರMythri English School, A Narayanapura
151297ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರMythri English School, A Narayanapura
151298ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರMythri English School, A Narayanapura
151299ಹೋಲಿ ವಿಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆಕಾಶ್‌ ನಗರ, ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆHoli Vision English School, Akash Nagar, Anugraha Layout Mainroad
151300ಹೋಲಿ ವಿಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಆಕಾಶ್‌ ನಗರ, ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆHoli Vision English School, Akash Nagar, Anugraha Layout Mainroad
151301ಹೋಲಿ ವಿಷನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-3, ಆಕಾಶ್‌ ನಗರ, ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆHoli Vision English School, Room No-3, Akash Nagar, Anugraha Layout Mainroad
151302ಮಡೋಣ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Madona School, Room No-1, Indiragandhi Road,Udayangara Bengaluru-16
151303ಮಡೋನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Madona English School, Room No-2,Indiragandhi Road,Udayanagara, Bangaluru-16
151304ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16Mythri English School, Room No-4, Indiragandhi road, udayanagara Bengaluru-16
151305ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯGovt. Lower Primary School, Room No-3, Singaiahna Palya
151306ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No, 2, Singaiahna Palya
151307ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No. 1, Singaiahana Palya
151308ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರGovt . Higher Primary School, Mahadevapura
151309ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರGovt . Higher Primary School, Mahadevapura
151310ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರGovt . Higher Primary School, Mahadevapura
151311ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151312ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ,ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151313ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151314ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಹದೇವಪುರPragathi Public School, Munireddy Layout, Mahadevapura
151315ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್‌್ಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1HAL East Primary And Girls High School, Central Town Ship, Room No-1
151316ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ರೂಂ.ನಂ.1Indian Public School Ramaiah Reddy Colony, Vignana Nagar, Room.No.1
151317ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ರೂ. ನಂ.2Indian Public School, Ramaiah Reddy Colony, Vignana Nagar, Room No. 2
151318ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ವಿಭೂತಿಪುರ, ರೂ.ನಂ.1,Veerabhadra Swamy High School, Vibhuthipura, Room.No.1
151319ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ .2, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabhadra Swamy High School Room.No.2, Vibhuthipura
151320ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 3, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabhadra Swamy High School Room No.3, Vibhuthipura
151321ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.4, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabhadra Swamy High School Room No 4, Vibhuthipura
151322ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ. 3, ರಾಮಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜ್ಞಾನನಗರIndian Public School Room No.3, Ramaiahreddy Colony, Vignananagar
151323ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ. 4, ರಾಮಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜ್ಞಾನನಗರIndian Public School Room No.4, Ramaiahreddy Colony, Vignananagar
151324ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ರಾಮಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರIndian Public School, Room.No-4, Ramaiahreddy Colony, Vignana Nagar
151325ಎಸ್‌ ಸಿ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆS C T Engineering College, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad
151326ಎಸ್‌ ಸಿ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆS C T Engineering College, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad
151327ಎಸ್‌ ಸಿ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆS C T Engineering College, Room No.2, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad
151328ಎಸ್‌ ಸಿ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆS C T Engineering College, Room No.3, Vignana Nagar, Kaggadasapura Mainroad
151329ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಭೂತಿಪುರGovt. Lower Primary School Room No-1, Vibhuthipura
151330ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-, ವಿಭೂತಿಪುರGovt. Lower Primary School, Room No-2, Vibhuthipura
151331ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabdraswamy High School, Room No-5, Vibhuthipura
151332ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabdraswamy High School, Room No-6, Vibhuthipura
151333ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabdraswamy High School, Room No-7, Vibhuthipura
151334ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8, ವಿಭೂತಿಪುರVeerabdraswamy High School, Room No 8, Vibhuthipura
151335ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No-1, Annasandra Palya
151336ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯGovt Lower Primary School, Room No-2, Annasandra Palya
151337ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-1, Vinayaka Nagar
151338ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-2, Vinayaka Nagar
151339ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-3, Vinayaka Nagar
151340ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವಿನಾಯಕ ನಗರK M P Church School, Room No-4, Vinayaka Nagar
151341ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಮಾನಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Kannada Model School, Room No-1, Vimanapura, (Jagadeesha Nagar)
151342ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಮಾನಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Kannada Model School, Room No-2, Vimanapura, (Jagadeesha Nagar)
151343ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Lower Kannada Primary School old bulinding, Room No-1, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151344ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರ)Govt Lower Kannada Primary School old building, Room No-2, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151345ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರGovt Lower Kannada Primary School old builnding, Room No-3, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151346ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4,ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ, (ಜಗದೀಶ ನಗರGovt Lower Kannada Primary School old builnding, Room No-4, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151347ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ,(ಜಗದೀಶ ನಗರ)Anganawadi Kendra Room No-1, Nelluru Pura, (Jagadeesha Nagar)
151348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1Govt Lower Telugu Primary School, Nelluru Puram, Room No-1
151349ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರಂ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2Govt Lower Telugu Primary School, Nelluru Puram, Room No-2
151350ಸಿಕ್ರೇಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಮಾನಪುರSecred Art High School, Room No-1, Vimanapura
151351ಸಿಕ್ರೇಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಮಾನಪುರSecred Art High School, Room No-2, Vimanapura
151352ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-1, West Town Ship
151353ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-2, West Town Ship
151354ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-3, West Town Ship
151355ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-4, West Town Ship
151356ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-5, West Town Ship
151357ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura Primary School, Room No-6, West Town Ship
151358ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School Room No-1, Vimanapura
151359ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 2, ವಿಮಾನಪುರKyrali Nilayam High School, Room No 2, Vimanapura
151360ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School, Room No-3, Vimanapura
151361ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School, Room No-4, Vimanapura
151362ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ವಿಮಾನಪುರKairali Nilayam High School, Room No-5, Vimanapura
151363ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ವಿಮಾನಪುರKyrali Nilaya High School, Room No-6, Vimanapura
151364ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-1, L B S Nagar
151365ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-2, L B S Nagar
151366ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-4, L B S Nagar
151367ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-5, L B S Nagar
151368ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School, Room No-3, L B S Nagar
151369ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School, Room No-4, L B S Nagar
151370ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School, Room No-4, L B S Nagar
151371ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರNew Oxford School Room No-5, L B S Nagar
151372ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-1, Vibhuthipura
151373ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-2, Vibhuthipura
151374ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-3, Vibhuthipura
151375ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-4, Vibhuthipura
151376ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ವಿಭೂತಿಪುರBharathiya Gramina Mahila Mandali, Room No-5, Vibhuthipura
151377ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌HAL East Primary and Girls High School, Room No-2, Central Town Ship
151378ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌HAL East Primary and Girls High School, Room No-3, Central Town Ship
151379ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌HAL East Primary and Girls High School, Room No-4, Central Town Ship
151380ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಪೂರ್ವ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura High School, Room No-1, East Town Ship
151381ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪೂರ್ವ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura High School, Room No-2, East Town Ship
151382ವಿಮಾನಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಪೂರ್ವ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌Vimanapura High School, Room No-2, East Town Ship
151383290-ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಪೈ ಲೇ ಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು-16New pratham public school,Room no.1 ,pai layout Bangaluru-16
151384ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಪೈ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 16New Pratham Public School Room No 2 Pai Layout Bangalore 16
151385ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಪೈ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-16New Pratham Public School, Room No-3, Pai Layout, Bangaluru-16
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.