Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
134ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
135ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಅಂಬೇವಾಡಿ
1310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 13 ಅಂಬೇವಾಡಿ
1311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಮಣ್ಣೂರ
1313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4
1314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1316ಶ್ರೀ.ಮಳೆಕರ್ಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಲಭಾಗ
1317ಶ್ರೀ.ಮಳೆಕರ್ಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಎಡಭಾಗ
1318ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಚಗಾಂವ
1319ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
1320ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಉಚಗಾಂವ
1321ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1322ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ
1323ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1324ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
1325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1326ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ: 7 ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆ
1327ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ :8
1328ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುಂದಿನ ರೂಮ
1329ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1330ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ
1331ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಬಲಭಾಗ
1332ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ
1333ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ
1334ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ
1335ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ
1336ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ
1337ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ
1338ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗ
1339ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ
1340ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1341ಸರಕಾಋಇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1342ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ಹಾಯಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
1343ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ಹಾಯಸ್ಕೂಲ ಉತ್ತರ ಭಾಗ
1344ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ಹಾಯಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ
1345ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ (ಹಳೆಯ)
1346ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಲ
1347ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಲ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಿಂಡಲಗಾ
1348ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1349ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಬಲ ಕೋಣೆ
1350ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ
1351ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1352ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1353ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1354ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
1355ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1356ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
1357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
1358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
1359ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1360ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1361ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1362ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1363ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1364ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಸುಳಗೆ(ಉ)
1365ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಸುಳಗೆ(ಉ)
1366ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ
1367ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ
1368ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1369ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)
1370ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ,ರೂಮ ನಂ.2
1371ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ
1372ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ
1373ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1374ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1375ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
1376ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
1377ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1378ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1380ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
1381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1382ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
1384ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
1386ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1387ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
1389ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
1390ಸರಕಾರಿ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ. ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬೆಳಗುಂದಿ
1391ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
1392ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ
1393ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
1394ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
1396ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
1397ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
1398ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
1399ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ
13101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ
13102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
13106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13112ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
13113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13117ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ
13118ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13119ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13120ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13121ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13122ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ)
13123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ, ವಾಘವಡೆ
13125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ, ವಾಘವಡೆ
13126ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13127ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಎಡಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ
13128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರಾಜಹಂಸಗಡ
13133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರಾಜಹಂಸಗಡ
13134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
13135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
13138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13140ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
13141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13143ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಶಾಲೆ
13144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13145ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಲಭಾಗ
13146ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಡಭಾಗ
13147ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13148ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13149ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13150ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13151ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
13152ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
13154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13157ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ
13158ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13159ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ
13160ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13161ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13162ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ
13164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
13165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13167ಹಳೆ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ
13168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡ
13169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
13170ಹತ್ತಿಯ ಗಿರಣಿ
13171ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ (ಕೆ.ಎಚ್‌)
13172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ
13173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
13174ಚಾವಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ
13175ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ
13176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ
13177ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮಬಾಜು
13178ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ
13179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ
13180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಂಬ್ರಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಎಡ ಭಾಗ
13181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಂಬ್ರಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಬಲ ಭಾಗ
13182ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ
13183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
13188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
13189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ
13190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
13191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13198ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
13200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
13201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ
13202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13212ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಹಲಗಾ
13213ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13214ಮಾದರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13215ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
13216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಲಭಾಗ
13218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ
13219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲ ಭಾಗ
13220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗ
13221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
13223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ
13224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
13225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
13226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ
13232ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 7
13233ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಮ ನಂ:9
13234ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13235ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ
13236ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ಸಿ‌ಸಿ ಕಟ್ಟಡ
13237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13238ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ
13239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ
13241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಕೋಣೆ
13243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
13244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
13245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13247ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
13248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13249ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13250ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ
13254ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ
13255ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
13256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
13257ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ
13258ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ
13259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
13260ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ
13261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ
13262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ
 
Hosted By   Copyright (c) 2010, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.