2018 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
761ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
762ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
763ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
764ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
765ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಬದಿ)ಅನಮೋಡ
766ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ 2.
767ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
769ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
7610ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ (ಎಡಬದಿ)
7611ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ(ಬಲಬದಿ)
7612ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
7613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
7614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
7615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
7616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
7617ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7618ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
7619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
7620ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶಿಂದೋಳ್ಳಿ
7621ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7622ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
7623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
7624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
7625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
7626ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7627ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾವರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)
7628ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾವರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)
7629ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7630ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬಲಬದಿ
7632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
7633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬಿರಂಪಾಲಿ
7634ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7635ಸರಾಕರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7636ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ
7638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7639ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7640ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಟೌನ್ ಶೀಪ್ ಜೋಯಿಡಾ(ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ)
7641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ)
7642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
7643ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ)
7644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7645ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7646ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಚಾಪೋಲಿ(ಕಾಳಸಾಯಿ)ಮಾಲಾಂಗಿಣಿ
7647ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾತೇಲಿ(ಕುಂಬಾರವಾಡಾ)ಬಲಬದಿ
7648ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಾತೇಲಿ(ಕುಂಬಾರವಾಡಾ)ಎಡಬದಿ
7649ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7650ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7653ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7654ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7655ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7656ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7657ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7659ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಿರಖೋಲ (ಸುಳಗೇರಿ)
7660ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7661ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 1
7662ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಬದಿ)
7663ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7664ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7665ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7666ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7667ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂತ್ರೋಳ್ಳಿ
7668ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ರೂಮ್ ನಂ 1)
7669ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ)
7670ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾ ಭವನ ತೇರಗಾಂವ
7671ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ( ಬಲಬದಿ)
7672ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ( ಎಡಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)
7673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
7674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
7675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,
7676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7677ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇಂಟರ ನಂ. 39 ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಓ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳವಾಡ
7678ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ 1)
7679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ರೂಮ ನಂ 5)
7680ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7681ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
7682ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
7683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
7684ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7685ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 10)
7686ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 11)
7687ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ 08)
7688ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ (ಕೋಣೆ ನಂ 01)
7689ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹೊರಗಿನ ಗುತ್ತಿಗೇರಿ
7690ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3
7691ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)
7692ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
7693ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ 6ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್)
7694ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
7695ಟೌನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಶನ್‌ ಹಾಲ್‌
7696ಶಿವಾಜಿ ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ
7697ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ನಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ
7698ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಮ ನಂ 1ಎ)
7699ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಮ. ನಂ 5 ಬಿ)
76100ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-2 ಜವಳಿಗಲ್ಲಿ
76101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಕಸಬಾ ಶಾಲೆ9 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
76102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಚೌಕಿಮಠ) ಹೊಸೂರ ಗಲ್ಲಿ
76103ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜವಳಿ ಗಲ್ಲಿ (ಎಡಬದಿ ಕೋಣೆ) ಹಳಿಯಾಳ
76104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ಹುಲ್ಲಟಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ರೂಮ ನಂ1) ಹಳಿಯಾಳ
76105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ 1
76106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ರೂಮ್ ನಂ 3)
76107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76108ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
76110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)
76113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76114ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
76118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ)
76119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
76120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (8ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)
76122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರ (ತತ್ವಣಗಿ)
76123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76124ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
76125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3
76127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6
76128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
76136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76137ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 8
76139ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ
76140ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲಬದಿ)
76141ಬಾಂಗೂರ ನಗರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ 4
76142ಬಾಂಗೂರ ನಗರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು (ಕೋಣೆ ನಂ 3)
76143ಬಾಂಗೂರು ನಗರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 9
76144ಬಾಂಗೂರು ನಗರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ 11
76145ಬಂಗೂರು ನಗರ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ (ಎಡಬದಿ)
76146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ
76147ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ (ಬಲಬದಿ)
76148ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ (ಎಡಭಾಗ)
76149ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನಶ್ರೀನಗರ (ಬಲಭಾಗ)
76150ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಬದಿ)
76151ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸಮೂದಾಯ ಭವನ ಮಾರುತಿ ನಗರ
76152ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಂದಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ 1
76153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡಿ,ಎಫ್‌.ಎ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
76154सरकारी ज्येष्ठ प्राथमिक (डी.एफ.ए) कन्नड शाळा दक्सीण भाग 6 व वर्ग
76155ತೋಹಿದ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರಸರಿ ಶಾಲೆ ಟೌನ ಶೀಪ್‌ (ಎಡಬದಿ)
76156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಬಾಂಗೂರ ನಗರ
76157ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಡಬ್ಲು .ಸಿ.ಪಿ.ಎಮ್‌ ( ರೂಮ್ ನಂ 1 ಎಡ ಬದಿ)
76158ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯಭಾಗ ರೂ ನಂ.3 ಡಬ್ಲು .ಸಿ.ಪಿ.ಎಮ್‌
76159ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಬ್ಲೂ.ಸಿ.ಪಿ. ಎಂ ರೂ ನಂ. 2 (ಬಲಭಾಗ)
76160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ
76161ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂ ನಂ 9.(ಮದ್ಯಭಾಗ)
76162ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (6ಎ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ)
76163ತೋಹಿದ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರಸರಿ ಶಾಲೆ ಟೌನಶೀಫ್‌ (ಬಲಬದಿ)
76164ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಭಾಲವಾಡಿ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 1 ಬಾಂಬೆಚಾಳ,
76165ಆಂಗ್ಲೊ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
76166ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಸೆಂಚೊರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಕನ್ಯಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ರೂ.ನಂ 1)
76167ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸೆಂಚೂರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಕನ್ಯಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ರೂಮ ನಂ 3 )
76168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಹತ್ತಿರ
76169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ದಾಂಡೇಲಿ ಸಿಮೇಂಟ ಸೀಟ ಕಟ್ಟಡ
76170ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಕಂಜರವೇಟರ್ ಆಫ್‌ ಪಾರೆಸ್ಟ್ ಟಿಂಬರ ಡಿಪೋ ಆಫೀಸ್‌ ರೂ ನಂ 1
76171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ.ನಂ.1 ಹಳೇ ದಾಂಡೇಲಿ
76172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 4.
76173सरकारी ज्येष्ठ प्राथमिक उर्दु शाळा (नवी इमारत) (रुम नं १)
76174ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ ನಂ.4
76175सरकारी ज्येष्ठ प्राथमिक कन्नड शाळा कोगिलबन(रुम नं १)
76176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ರೂಮ ನಂ 2)ಕೋಗಿಲಬನ
76177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
76178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1
76179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 2)
76180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 2
76181ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 3
76182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1
76183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2
76184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
76185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ 1
76186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ್‌ ನಂ.2
76187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76188ಸರಕಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ 1)
76189ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ( ಕೋಣೆ ನಂ 2)
76190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
76191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ
76192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
76193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ
76194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
76195ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ
76196ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂ.2
76197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಜಮಗಾ
76198ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂ.1
76199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಶಾಲೆ
76200ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76201ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ
76202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ )
76203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
76205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2
76206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ
76207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
76208ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ ನಂ 2)
76210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ ನಂ 4)
76211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
76213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಕೋಣೆ ನಂ 2)
76214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ( ಕೋಣೆ ನಂ 4)
76215ರಿಜನಲ್‌ ಪಾರೆಸ್ಟ ಸರ್ವೆ ಟ್ರೆನಿಂಗ ಸ್ಕೂಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
 
Hosted By   Copyright (c) 2017, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.