2018 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2041ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಪುರ ಉಳ್ಳಾಲ.
2042ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)
2043ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2044ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2045ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ.(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2046ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ.,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2047ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2048ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ )
2049ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20410ಮದನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲೇಕಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ )
20411ಮದನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20412ಮದನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,ಉಳ್ಳಾಲ ( ಮಧ್ಯದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ - ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ-1 )
20413ಮದನಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೇಕಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ - ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ-2 )
20414ಸೈಯದ್‌ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಬಲ ಭಾಗ)
20415ಸೈಯದ್‌ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಎಡ ಭಾಗ)
20416ಮೊಗವೀರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ )
20417ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ. (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20418ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20419ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ
20420ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ, ಧರ್ಮನಗರ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20421ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ, ಧರ್ಮನಗರ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20422ಭಾರತ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20423ಭಾರತ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಕೊನೆದ್ದು)
20424ಭಾರತ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವಭಾಗ)(ಎಡ ಕಟ್ಟಡ )
20425ಸೈಂಟ್‌ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು,ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ )
20426ಸೈಂಟ್‌ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ)
20427ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಬಲ ಭಾಗ )
20428ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಎಡ ಭಾಗ )
20429ಮುಂದುವರಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಪಿಕಾಡು, ಉಳ್ಳಾಲ.
20430ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ),ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕಾಪಿಕಾಡು,ಉಳ್ಳಾಲ.
20431ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕಾಪಿಕಾಡು, ಉಳ್ಳಾಲ.
20432ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20433ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪು , ಪೆರ್ಮನ್ನುರು
20434ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು.
20435ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ )
20436ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು (ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20437ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ( ಮದ್ಯ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20438ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ,ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20439ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲ , ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು. (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20440ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲ , ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20441ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲ , ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
20442ರಾಣಿಪುರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುನ್ನೂರು. (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20443ರಾಣಿಪುರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುನ್ನೂರು. (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20444ರಾಣಿಪುರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಣಿಪುರ, ಮುನ್ನೂರು. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20445ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು.(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20446ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಕುತ್ತಾರುಪದವು.(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20447ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು,ಮುನ್ನೂರು. (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20448ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು, ಮುನ್ನೂರು. (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20449ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು. (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20450ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು. (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20451ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಬ್ಲಮೊಗರು ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವಭಾಗ )
20452ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು. (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20453ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು. (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20454ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20455ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20456ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರೇಕಳ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20457ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರೇಕಳ.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20458ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಹರೇಕಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20459ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹರೇಕಳ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20460ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾವೂರು, ಗಾಡಿಗದ್ದೆ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20461ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾವೂರು, ಗಾಡಿಗದ್ದೆ. (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20462ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಲಾರ್‌ ಬದ್ರೀಯ ನಗರ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20463ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಲಾರ್‌ ಬದ್ರೀಯ ನಗರ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20464ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇನೋಳಿ,ಪಾವೂರು(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20465ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇನೋಳಿ,ಪಾವೂರು(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20466ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದು ಮಾಪ್ಲ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20467ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸುಜೀರ್‌, ಪುದು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20468ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸುಜೀರ್ ಪುದು. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20469ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಜೀರ್‌, ಪುದು, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ).
20470ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಜೀರ್‌, ಪುದು, ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ.)
20471ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ .ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಜೀರ್ ಪುದು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20472ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ, ಪುದು.
20473ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ .ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಮುಡೆಲು ಪುದು
20474ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುದು ಮಾಪ್ಲ, ಪುದು ಫರಂಗಿ ಪೇಟೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20475ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುದು ಮಾಪ್ಲ, ಪುದು ಫರಂಗಿ ಪೇಟೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ)
20476ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮೆಮಾರು, ಪುದು .
20477ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಪುದು.
20478ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು, ಮೇರಮಜಲು.
20479ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇರಮಜಲು.(ಪಶ್ಚಿ ಭಾಗ)
20480ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇರಮಜಲು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20481ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಮಾಣ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ‌.
20482ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಮಾಣ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20483ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಳವೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ.
20484ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ತುಂಬೆ
20485ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುಂಬೆ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20486ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತುಂಬೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
20487ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ತುಂಬೆ
20488ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ತುಂಬೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20489ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ , ಸಜೀಪನಡು
20490ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಸಜೀಪನಡು ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ .
20491ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಜಿಪನಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) .
20492ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಜಿಪನಡು , ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಜೀಪ ನಡು
20493ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಜಿಪನಡು , ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಜೀಪ ನಡು
20494ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲೆಮೊಗರು, ಸಜಿಪಪಡು
20495ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಕಣಿ ಸಜಿಪಪಡು
20496ಸಂತ ತೋಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು
20497ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಿಯಾರು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20498ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಿಯಾರು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20499ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕೋಟೆ ಬೋಳಿಯಾರು
204100ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂತಡ್ಕ , ಬೋಳಿಯಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
204101ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂತಡ್ಕ , ಬೋಳಿಯಾರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
204102ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಫಜೀರ್‌
204103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ , ಫಜೀರು
204104ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗೋಡಿ ಪದವು , ಫಜೀರು
204105ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ್ಕಾನ , ಪಜೀರು ,(ಉತ್ತರಭಾಗ)
204106ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಣಿಲಬರ್ಕೆ, ಪಜೀರು ,( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
204107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣಾಜೆ ಪದವು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
204108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣಾಜೆ ಪದವು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
204109ಅನುದಾನಿತ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಮ , ಕೋಣಾಜೆ
204110ವಿದ್ಯೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಸೈಗೋಳಿ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204111ಗ್ರೀನ್‌ವೀವ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಡ್ಕರೆ, ಪಡ್ಪು, ಕೋಣಾಜೆ
204112ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣಾಜೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204113ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣಾಜೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ )
204114ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಣಾಜೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204115ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಣಾಜೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ)
204116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಲ್ಪಾದೆ , ದೋಟ ,ಬೆಳ್ಮ
204117ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಳ್ಮ , ರಂಜಾಡಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
204118ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಳ್ಮ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
204119ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಳ್ಮ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204120ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಳ್ಮ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
204121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ , ಕುಂಪಲ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,)
204122ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
204123ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
204124ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
204125ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
204126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿಲಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204127ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿಲಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ)
204128ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿಲಾರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204129ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಿಲಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204130ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿಲಾರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204131ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಪಲ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ)
204133ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204134ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204135ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ
204136ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಚ್ಚಿಲ , (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204137ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಚ್ಚಿಲ , (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204138ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಚ್ಚಿಲ , (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204139ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204140ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
204141ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
204142ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಕೋಟೆಕಾರು
204143ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಡೂರು , ಕೋಟೆಕಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಡೂರು , ಕೋಟೆಕಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204145ಪನೀರು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪನೀರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204146ಪನೀರು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪನೀರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
204147ಪನೀರು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪನೀರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204148ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಗಂಬಿಲ,ಕೋಟೆಕಾರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
204149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಗಂಬಿಲ,ಕೋಟೆಕಾರು(ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ)
204150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಗಂಬಿಲ , ಕೋಟೆಕಾರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
204151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ , ಕೋಟೆಕಾರು
204152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ , ಕೋಟೆಕಾರು
204153ಭಗವತಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
204154ಭಗವತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ , ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
204155ಭಗವತಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ , ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ)
204156ಭಗವತಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ , (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ತಲಪಾಡಿ
204158ಫಲಾಹ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ತಲಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204159ಫಲಾಹ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ತಲಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204160ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ , ತಲಪಾಡಿ
204161ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರ್ಲಪಡೀಲು
204162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರ್ಲಪಡೀಲು ( ಎಡ ಭಾಗ )
204163ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ದೇವಿನಗರ , ತಲಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204164ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ದೇವಿನಗರ , ತಲಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
204165ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದಿತ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
204166ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಕಿನ್ಯಾ
204167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ಯ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
204168ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
204169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಹಮತ್‌ ನಗರ , ಕಿನ್ಯ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
204170ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೊಂಟೆಪದವು, ಮಂಜನಾಡಿ
204171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳಾಂತಿ , ಮಂಜನಾಡಿ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ)
204172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳಾಂತಿ , ಮಂಜನಾಡಿ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ)
204173ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ , ಅಸೈಗೊಳಿ, ಮಂಜನಾಡಿ
204174ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉರುಮನೆ, ಮಂಜನಾಡಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ)
204175ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉರುಮನೆ, ಮಂಜನಾಡಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
204176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಳಾನಗರ ಉರುಮನೆ, ಮಂಜನಾಡಿ
204177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಜನಾಡಿ , ಮಂಗಳಾಂತಿ, ಕಲ್ಲಟ್ಕ
204178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲರ ಕೋಡಿ , ನರಿಂಗಾನ
204179ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪುರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನರಿಂಗಾನ ಮೊಂಟೆ ಪದವು
204180ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪುರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನರಿಂಗಾನ ಮೊಂಟೆಪದವು
204181ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಂಗಾನ , (ಪೂರ್ವ)
204182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಿಂಗಾನ , (ಪಶ್ಚಿಮ)
204183ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈರಂಗಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
204184ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈರಂಗಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204185ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈರಂಗಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
204186ಪಿ. ಎ.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ,ನಡುಪದವು ಕೈರಂಗಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
204187ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಂಟುಗೋಳಿ ಕೈರಂಗಳ
204188ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುರ್ನಾಡು , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ
204189ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುರ್ನಾಡು , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ
204190ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡು
204191ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನಡುಕೆಂಜಿಲ) ಉತ್ತರ ಭಾಗ
204192ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಡುಕೆಂಜಿಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
204193ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು, ಇರಾ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
204194ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು,, ಉತ್ತರಭಾಗ
204195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು, ಇರಾ ಉತ್ತರ ಭಾಗ
204196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು, ಇರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
204197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಂಗಾರು ಕಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಪುಣಿ
204198ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಳೂರು ಬಾಳೆಪುಣಿ
204199ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೂಹಾಕುವಕಲ್ಲು, ಬಾಳೆಪುಣಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ
204200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೂಹಾಕುವಕಲ್ಲು, ಬಾಳೆಪುಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
 
Hosted By   Copyright (c) 2017, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.