2018 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2011ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು, ಮುಲ್ಕಿ-1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2012ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಕಿ, (ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2013ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮುಲ್ಕಿ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ)
2014ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾನಂಪಾಡಿ, ಮುಲ್ಕಿ
2015ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ, ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು
2016ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಶಾಲೆ, ಮೈಲೊಟ್ಟು
2017ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ನಿರೆ
2018ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವತ್ತಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
2019ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವತ್ತಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20110ಸಂತ ಪೌಲರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳ್ಕುಂಜೆ
20111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಲ್ಲೂರು
20112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳೆಪಾಡಿ
20113ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಿಂಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20114ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಿಂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20115ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20117ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು
20118ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20119ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು, ಕಡಂದಲೆ
20120ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈನ್‌ ಕಡಂದಲೆ, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)
20121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈನ್‌ ಕಡಂದಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
20122ಸಂತ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಲಡ್ಕ
20123ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು, ಪಾಲಡ್ಕ
20124ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇಮಾರು, ಪಾಲಡ್ಕ
20125ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20127ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20128ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ಕೋಣೆ ನಂ 1)
20129ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ಕೋಣೆ ನಂ 2)
20130ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ಕೋಣೆ ನಂ 2)
20131ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮೈನ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮೈನ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಡ್ಕ,ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು( ಪೂರ್ವಭಾಗ )
20134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಡ್ಕ,ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ( ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ )
20135ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು
20136ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು, ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು
20137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂಡ್ರಕೆರೆ, ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು
20138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು
20139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ
20140ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20141ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20142ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣಪಿಲ
20143ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರು
20144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರು
20145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಂಪೆಟ್ಟು, ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,(ಪಶ್ಚಿಮ)
20146ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಂಪೆಟ್ಟು, ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ)
20147ಹೋಲಿ ಎಂಜಲಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರ್ತಾಡಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20148ಹೋಲಿ ಎಂಜಲಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರ್ತಾಡಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಿಯೂರು,ವಾಲ್ಪಾಡಿ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಿಯೂರು, ವಾಲ್ಪಾಡಿ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರಿಬೆಟ್ಟು, ವಾಲ್ಪಾಡಿ
20152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20153ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡುಕೋಣಾಜೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
20155ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಪ್ರಾಂತ್ಯ,( ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20156ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ( ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20157ಸೈಂಟ್‌ ಥೋಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಂಗಾರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20158ಸೈಂಟ್‌ ಥೋಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಂಗಾರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ)
20159ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20160ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20161ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ,
20162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮೈನ್‌ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ )
20163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮೈನ್‌ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಚ್ಚಿಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ )
20164ಜೈನ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
20165ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ
20166ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ( ಪಚ್ಚಿಮಭಾಗ )
20168ಹೋಲಿ ರೋಜಾರಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
20169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)
20170ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂದೇಲು ಪುತ್ತಿಗೆ (ಪೂರ್ವ)
20173ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಡೇಲು, ಪುತ್ತಿಗೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
20174ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ, ಪುತ್ತಿಗೆ
20175ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ, ಪುತ್ತಿಗೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ
20177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ
20178ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ
20179ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗ ಮಿಜಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20181ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಮಿಜಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಮಿಜಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20183ಶ್ರೀ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶ್ವಥ್ಥಪುರ, ಬಡಗಮಿಜಾರು
20184ಶ್ರೀ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶ್ವಥ್ಥಪುರ, ಬಡಗಮಿಜಾರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20185ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ
20186ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ
20187ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರುಡೆ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ
20188ಪೊಂಪೈ ಕಾಲೇಜು, ಐಕಳ
20189ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐಕಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20190ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಕಟೀಲು (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20191ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಕಟೀಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20192ಸೈಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ಎಡ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20193ಸೈಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ಬಲ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20194ಸೈಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20195ಸೈಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20196ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
20197ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20198ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20199ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುತ್ತಕಾಡು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
201100ಪೊಂಪೈ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ , ತಾಳಿಪಾಡಿ
201101ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪದ್ಮನೂರು, ತಾಳಿಪಾಡಿ
201102ಭಾರತ ಮಾತಾ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪುನರೂರು, ತಾಳಿಪಾಡಿ
201103ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಶಿಮಂತೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201104ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಶಿಮಂತೂರು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201105ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಶಿಮಂತೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201106ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಕೆರೆ, ಕಿಲ್ಪಾಡಿ
201107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಕೆರೆ, ಕಿಲ್ಪಾಡಿ
201108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಲ್ಪಾಡಿ
201109ಯು.ಬಿ.ಯಂ.ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ನಾಡು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
201110ಯು.ಬಿ.ಯಂ.ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ನಾಡು
201111ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮುಲ್ಕಿ (ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ )
201112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌,ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201113ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ)
201114ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201115ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3)
201116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ರಾಪು
201117ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪಡುಪಣಂಬೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
201118ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಪಡುಪಣಂಬೂರು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
201119ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಕಾಡು, ಬೆಳ್ಳಾಯುರು
201120ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ) 10 ತೋಕೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201121ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 10 ತೋಕೂರು
201122ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ )
201123ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
201124ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ (ಸಮೂದಾಯ ಭವನ)
201125ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಛೇರಿ, ನಡುಗೋಡು
201126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201127ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201128ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಎಕ್ಕಾರು
201129ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಎಕ್ಕಾರು (ಸಭಾಂಗಣ)
201130ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಂಕ ಎಕ್ಕಾರು
201131ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ )
201132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ)
201133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ಕಿಲೆಂಜೂರು
201134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಅತ್ತೂರು , ಕೆಮ್ರಾಲ್
201135ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಜ
201136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಯಿಕುಡೆ ( ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ)
201137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಯಿಕುಡೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201138ನಾರಾಯಣ ಸನಿಲ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆಯಂಗಡಿ
201139ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ
201140ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳ್ಳೂರು, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ
201141ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ) ಹಳೆಯಂಗಡಿ
201142ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಾಸಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಚರ್ಚ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201143ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಾಸಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಚರ್ಚ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಸಿಹಿತ್ಲು, ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಸಿಹಿತ್ಲು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201146ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೇಳ್ಯಾರು, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201147ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೇಳ್ಯಾರು,(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)
201148ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೇಳ್ಯಾರು,(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)
201149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ
201150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳ್ಳಾಯರು,ಸೂರಿಂಜೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳ್ಳಾಯರು,ಸೂರಿಂಜೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರಿಂಜೆ, ಬೊಳ್ಳಾಯರು(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201153ಗ್ರಾಮ ಕರಣಿಕರ ಕಛೇರಿ,ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು
201154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳಪೇಟೆ, ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು, (ವಿಭಾಗ)
201155ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಷೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ಮುದೆ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201156ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಷೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರ್ಮುದೆ. (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
201157ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಷೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ಮುದೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201158ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201159ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201160ಪರೋಕಿಯಲ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)
201161ಪರೋಕಿಯಲ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)
201162ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ, ಬಜಪೆ
201163ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಜಪೆ
201164ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬಜಪೆ (ಸಭಾಂಗಣ)
201165ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬಜಪೆ (ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ)
201166ಪೇಜಾವರ ಚರ್ಚ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳವಾರು (ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ)
201167ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬಾಳ
201168ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ (ಸಭಾಂಗಣ) ಬಾಳ
201169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ,62ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
201170ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, 62 ತೋಕೂರು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಕಟ್ಟೆ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
201172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಕಟ್ಟೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201173ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಕಟ್ಟೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2 ನೇ ಕೊಠಡಿ)
201174ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಕಟ್ಟೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)
201175ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋರ್ಕೋಡಿ, ಕೆಂಜಾರು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋರ್ಕೋಡಿ, ಕೆಂಜಾರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201177ಶ್ರೀ ದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆಂಜಾರು (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು)
201178ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಜಾರು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201179ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಜಾರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ
201181ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಂಬಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಂಬಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ)
201183ಮಣೇಲ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಬೆಸೆಂಟ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ಕಲಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೊಂದೇಲ್‌ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ
201184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201185ನೇತಾಜಿ ಸುಬಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201186ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201188ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201189ನೇತಾಜಿ ಸುಬಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
201190ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ
201191ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್)
201192ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರ್ಕೆರೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201193ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರ್ಕೆರೆ,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
201194ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರ್ಕೆರೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಡಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
201196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಡಾರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
201197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಡಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201198ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
201199ಸೈಂಟ್‌ ಸೆಬೇಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
201200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201201ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
201203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರೂರು, ಹೊಸಂಗಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
201204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆತ್ತೋಡಿ,ಮಾರೂರು
201205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿರಾಜ್‌ ಕಾಲನಿ, ಪುಚ್ಚಮೊಗರು
201206ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಚ್ಚಮೊಗರು, ಗುಲಾಂಬಾವದ ಬೈಲು
201207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರುವೈಲು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)
201208ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರುವೈಲು, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ)
201209ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರುವೈಲು, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
 
Hosted By   Copyright (c) 2017, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.