2018 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1691ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬನಪ್ಪ ಉದ್ಯಾನವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
1692ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬನಪ್ಪ ಉದ್ಯಾನವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
1693ಬಡವರ ಬಳಗ ಗಾಂಧಿ-ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ , 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1
1694ಬಡವರ ಬಳಗ-ಗಾಂಧಿ ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2
1695ಬಡವರ ಬಳಗ ಗಾಂಧಿ-ಅಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3
1696ಲೂರ್ದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1
1697ಲೂರ್ದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್‌ ಪೇಟೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2
1698ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ, ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಾಣಿಗರ 'ಸಿ 'ಗಲ್ಲಿ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
1699ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ದರ್ಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓ.ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
16910ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ದರ್ಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಓ.ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
16911ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು , ದರ್ಗ ಕೌoಪೌಂಡ್‌, ಓ.ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3
16912ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1
16913ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3
16914ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4
16915ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ (ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ
16916ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ
16917ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ (ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ
16918ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಚೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ದಾಸಪ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ
16919ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1
16920ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
16921ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3
16922ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ
16923ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎನ್‌. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ
16924ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ ವಿನೋಬ ಹರಿಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ
16925ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 "ಎ" ಬ್ಲಾಕ್‌
16926ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16927ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16928ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16929ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16930ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
16931ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
16932ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16933ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16934ನಗರ ಸಭೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
16935ನಗರ ಸಭೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
16936ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ 1, 1ನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಬಡಾವಣೆ
16937ಎಂ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಹೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ2, 1ನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಬಡಾವಣೆ
16938ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಮೋತಿನಗರ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ
16939ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಧೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕೆ ಆರ್‌ ರಸ್ತೆ
16940ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ
16941ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
16942ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು
16943ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
16944ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
16945ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
16946ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಪಟೇಲ್ ಎಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,
16947ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
16948ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2,ಪಟೇಲ್ ಎಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,
16949ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿ
16950ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ,ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,
16951ಮೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೆಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
16952ಮೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೆಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
16953ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಆರ್.ಆರ್.ಎಂ.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ
16954ಅಲ್- ಅಮೀನ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5
16955ಅಲ್- ಅಮೀನ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6
16956ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16957ಆಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್‌
16958ಆಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
16959ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃ ದ್ದಿ ಯೋಜನೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
16960ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
16961ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
16962ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3
16963ಅಶೋಕ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01
16964ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
16965ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
16966ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3
16967ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4
16968ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5
16969ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
16970ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
16971ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 3
16972ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4
16973ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ , (ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ), 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
16974ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ , (ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ), 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
16975ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ (ನೊಂ)ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ
16976ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ (ನೊಂ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
16977ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5
16978ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
16979ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
16980ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3
16981ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4
16982ಜ್ಞಾನೋದಯ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಶಂಕರಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01
16983ಜ್ಞಾನೋದಯ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಶಂಕರಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02
16984ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ರೂಂ ನಂ -1
16985ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2
16986ವಿ ವಿ ಪುರಂ , ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ . 1
16987ವಿ ವಿ ಪುರಂ , ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ . 2
16988ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಕಲೆ ಮತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಂ-3
16989ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ. ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಕವಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01
16990ನ್ಯೂವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01
16991ನ್ಯೂವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02
16992ನ್ಯೂ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3
16993ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ. ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ
16994ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ , ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004
16995ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3
16996ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವೀಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್,ಎಚ್ ಸಿದ್ದೈಯಃ ,ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ,ರೂಂ ನ0-5
16997ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ,ಎಚ್ ಸಿದ್ದೈಯಃ (ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ ) , ಬ್ಲಾಕ್ -ಬಿ
1699832.ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ರೂ ನಂ 4
16999ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಎಗ್ಸೆಕ್ಯುಟಿವ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಅಫೀಸ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೆಚ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ
169100ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ
169101ನರ್ಮದಾ ಮೇಮೋರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ. ರೂ ನಂ 1, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ
169102ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ-3
169103ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂ ನಂ.1, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬೀದಿ ಮಾವಳ್ಳಿ-560004
169104ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ರೂಂ ನಂ 2, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬೀದಿ ಮಾವಳ್ಳಿ-560004
169105ಬ್ರೈಟ್‌ ಫ್ಯೂಚರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಮಟನ್‌ ಸ್ಟಾಲ್‌ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004
169106ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಫ್ರಾಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆರ್‌ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004
169107ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಫ್ರಾಢ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004
169108ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ .3 ಆರ್‌ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004
169109ರವೀಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎಸ್‌ ಕೆ ಬೀದಿ, ಮಾವಳ್ಳಿ-560004
169110ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ
169111ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1
169112ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02
169113ವುಮೆನ್‌ಸ್‌ ಪೀಸ್‌ ಲೀಗ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌
169114ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01
169115ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02
169116ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
169117ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ. ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
169118ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
169119ನಿವೇದಿತ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3
169120ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
169121ಬಿ. ಎಂ. ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ್‌ ಫರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
169122ಬಿ. ಎಂ. ಎಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಫರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
169123ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
169124ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
169125ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1
169126ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
169127ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3
169128ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4
169129ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ
169130ಮಾರುತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 3,, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೋಂಬೇಗೌಡನಗರ
169131ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ. 1 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169132ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂ ನಂ 2, 4ನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169133ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ಕೇಬ್ರಿಂಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169134ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ಕೇಂಬ್ರೀಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169135ಎಲ್‌. ಆರ್‌ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್‌ಜ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169136ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೋಂಬೇಗೌಡನಗರ
169137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 6, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169142ಸಮತವಾದ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್‌, ತೆಲಗು, ಉರ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,
169143ಸಮತವಾದ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಉರ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2
169144ಸಮತವಾದ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಾಲ್‌ ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬೆ-560011
169145ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಆಫ್‌ ವುಮೆನ್‌್ಸ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಪಾಪುರ
169146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169147ಪೇಱ್ನೆಟ್‌ಸ್‌ ಟೀಚರ್‌ಸ್‌ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
169148ಪೇಱ್ನೆಟ್‌ಸ್‌ ಟೀಚರ್‌ಸ್‌ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
169149ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03
169150ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169151ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169152ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03
169153ಆರ್‌ ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
169154ಆರ್‌.ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
169155ಆರ್‌.ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3
169156ಆರ್‌.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4
169157ಆರ್‌.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕೊಠಡಿ ನಂ-5
169158ಕ್ರೇಸೆಂಟ್‌ ಎಜುಕೇಶನಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-1
169159ಕ್ರೆಸೆಂಟ್‌ ಎಜುಕೇಶನಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2
169160ಸರ್ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.
169161ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
169162ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
169163ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169164ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169165ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3
169166ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169167ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169168ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03
169169ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04
169170ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 05
169171ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 06
169172ಟಿಪ್ಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169173ಟಿಪ್ಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ
169174ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169175ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-2, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169176ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 3, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169177ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169178ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169179ಮೆರಾಜ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-6 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169180ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169181ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169182ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ., ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169183ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169184ಎಸ್‌.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5, 7ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169185ವನ್ಹಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ-1, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560011
169186ಟಿಪ್ಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
169187ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಅಫ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆ-560011
169188ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕೌನೌಸಿಲ್‌ ಅಫ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಗುಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಬೆ-560011
169189ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ
169190ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169191ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169192ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169193ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169194ಕೆ ಜೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ
169195ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ
169196ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ
169197ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ
169198ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ
169199ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ
169200ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ
169201ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ
169202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ
169203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ
169204ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169205ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169206ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169207ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169208ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169209ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2
169210ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡಿನ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1
169211ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡಿನ್ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2
169212ಬ್ರೈನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3
169213ಬ್ರೈನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4
169214ರೀಜನಲ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169215ರೀಜನಲ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್‌ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ವುಮೆನ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169216ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169217ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169218ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03
169219ತಿಲಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04
169220ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01
169221ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 02
169222ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 03
169223ಸಿ.ಈ.ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 04
 
Hosted By   Copyright (c) 2017, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.