Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
501ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ
502ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
503ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
504ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ
505ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ
506ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ)ಹಿಪ್ಪಾಳಗಾಂವ
507ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
508ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
509ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
5010ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5011ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5012ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ
5013ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ
5014ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5015ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5016ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5017ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ
5018ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5019ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಅಲಿಯಂಬರ
5020ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಾ ಭಾಗ)ಅಲಿಯಂಬರ
5021ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಖಾನಜಮಾಲಪೂರ
5022ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5023ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
5024ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5025ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
5026ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5027ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
5028ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ
5029ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5030ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಗಟಿ
5031ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5032ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5033ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5034ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5035ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
5036ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
5037ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5038ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5039ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
5040ಸರಕಾರಿ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಕಟ್ಟಡ
5041ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5042ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಟ್ಟಡ)
5043ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5044ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ
5045ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉರ್ದು)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
5046ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5047ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5048ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹೊಸ) ಕಟ್ಟಡ
5049ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5050ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5051ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5052ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ
5053ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
5054ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
5055ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5056ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲಿಯಾಬಾದ (ಜೆ)
5057ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5058ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ (ಹತ್ತಿರ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
5059ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ (ಹತ್ತಿರ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
5060ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ)ಶಾಮರಾಜಪೊರ
5061ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಮಾಮನಕೇರಾ)
5062ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸೋಲಪೂರ
5063ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5064ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5065ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5066ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5067ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ
5068ಸೆವಂತ ಡೆ ಅಡ್‌ವೆಂಟಿಸ್‌್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾವತಾಲಿಮ
5069ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕರ) ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿ ಣ ಕೊಣೆ)
5070ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕರ) ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
5071ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕಿಯರ) ಕಟ್ಟಡ, ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆ
5072ಎ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಅಂಬಾದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ ಭಾಗ (ಉತ್ತರ ಕೊಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
5073ಎ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಅಂಬಾದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ ಭಾಗ (ಉತ್ತರ ಕೊಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
5074ಎ.ಐ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌. ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಅಂಬಾದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
5075ಶಾರದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
5076ಅಲ್‌ ಹಮೀದ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಿತಾಲಿಮ
5077ವಿಜಡಮ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ ಮುಸ್ತೈದಪೂರಾ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
5078ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕರ) ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ
5079ಗಾಂಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆರ್‌) ಗುರಯ್ಯಾ ಬಚ್ಚಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ನರ್ಸರಿ ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಶಾಲೆಕಬೀರ ರಸ್ತೆ
5080ಲಿಟ್ಟಿಲ್‌ ಎಂಜಲ್‌್ಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5081ಸರಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಮಸಿಕಾರಿಗಲ್ಲಿ ಪಾನ ಸಾಲತಾಲೀಮ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
5082ಸರಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಮಸಿಕಾರಿಗಲ್ಲಿ ಪಾನ ಸಾಲತಾಲೀಮ (ದಕ್ಷಿ ಣಭಾಗ)
5083ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕನ್ನಡ ಚೌಬಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಡಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
5084ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕಿರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕನ್ನ ಡ) ಚೌಬಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ)
5085ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲಪೇಠ ಗೇಟ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಭಲಭಾಗ)
5086ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲಪೇಠ ಗೇಟ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗ)
5087ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲಪೇಠ ಗೇಟ್‌ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
5088ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ನೂರಖಾನ ತಾಲೀಮ ಖಾನಖಾ ಹತ್ತಿರ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
5089ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ , ನೂರಖಾನ ತಾಲೀಮ ಖಾನಖಾ ಹತ್ತಿರ, (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
5090ಶಾಹೀನ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಹ್ಮೆದ ಬಾಗ
5091ಹಾಜಿ ಮಹ್ಮದ ಸುಲ್ತಾನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
5092ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ವಿರುದ್ಧ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಬಲ ಭಾಗ)
5093ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ವಿರುದ್ಧ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಎಡ ಭಾಗ)
5094ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಲೆಖಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಣ್ಣದ ಭಟ್ಟಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
5095ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಲೆಖಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಣ್ಣದ ಭಟ್ಟಿ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ)
5096ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಡ್ಡ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)
5097ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಡ್ಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
5098ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಾಲಕರ) ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ
5099ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ , ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ
50100ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಂಗರೇಜಗಲ್ಲಿ ಶಾಹಾಬುರ್ಜ ಮೈದಾನ
50101ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ
50102ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮಮಂದಿರ ಶಾಹಾಬುರ್ಜ ಮೈದಾನ
50103ಮಲ್ಟಿ ರೊಜ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಿಡಿಯಮ್‌ ಶಾಲೆ, ರಂಗರೇಜ ಗಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ (ಬಲಭಾಗ)
50104ಮಲ್ಟಿ ರೊಜ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಿಡಿಯಮ್‌ ಶಾಲೆ, ರಂಗರೇಜ ಗಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ (ಎಡ ಭಾಗ)
50105ಎಲ್‌.ಟಿ.ಸಿ. ಅಲ್‌ ಮೆಹಬೂಬ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಭೀಮನಗರ
50106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ ಶಾಹಾಬುರ್ಜ ಮೈದಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
50107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ ಶಾಹಾಬುರ್ಜ ಮೈದಾನ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
50108ಆಲ್‌ ಅಮೀನ ಶಾಮಶಿಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರೋಹಿಲಾಗಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
50109ಸರಕಾರಿ ಎಮ್‌. ಪಿ . ಎಸ್‌. ಕಟ್ಟಡ ಶಾಹಾಗಂಜ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
50110ಸಾಕ್ಷ ರತಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡ ವಿರುದ್ದ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ
50111ಸರಕಾರಿ ಎಮ್‌. ಪಿ. ಎಸ್‌. ಕಟ್ಟ ಡ ಶಾಹಾಗಂಜ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)
50112ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಹಳೆಯ ಡೈಟ್‌) ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಬಲ ಭಾಗ)
50113ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಹಳೆ ಡೈಟ್‌) ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಎಡ ಭಾಗ)
50114ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ, ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
50115ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ, ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
50116ಸಂಜಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಹಗಂಜ ಬೀದರ
50117ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಬಲ ಭಾಗ)
50118ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮರಾಠಿ) (ಹಳೆಯ ಡೈಟ್‌)ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ(ಬಲ ಭಾಗ)
50119ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮರಾಠಿ) (ಹಳೆಯ ಡೈಟ್‌)ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ(ಎಡ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50120ಪನ್ನಾಲಾಲ ಹೀರಾಲಾಲ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೇಕ್ನಿ ಕ್‌ (ಎಡ ಭಾಗ)
50121ಪನ್ನಾಲಾಲ ಹೀರಾಲಾಲ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೇಕ್ನಿ ಕ್‌ (ಬಲ ಭಾಗ)
50122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಚಿಕ್ಕಪೇಟ )ನವದಗೇರಿ (ಬಲ ಭಾಗ)
50123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಚಿಕ್ಕಪೇಟ )ನವದಗೇರಿ(ಎಡ ಭಾಗ)
50124ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ )
50125ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ)
50126ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪವಿಭಾಗ (ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ)
50127ಸುಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತ , ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ
50128ಬಾಲ ಭವನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪಾರ್ಕ (ಎಡ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50129ಬಾಲ ಭವನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪಾರ್ಕ (ಮಧ್ಯಾ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50130ಬಾಲ ಭವನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪಾರ್ಕ (ಬಲ ಭಾಗ)
50131ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರಭೋಸ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಿವನಗರ ಅಲಿಯಾಬಾದ
50132ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರಭೋಸ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವನಗರ(ಬಲ ಭಾಗ)
50133ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ )
50134ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
50135ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನೌಬಾದ ಬೀದರ
50136ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ನೌಬಾದ ಬೀದರ
50137ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಿಂದಗಡೆ
50138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನೌಬಾದ ಬೀದರ
50139ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
50140ಸರಕಾರಿ ಡೈಟ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ(ಬಲ ಭಾಗ)ನೌಬಾದ ಬೀದರ
50141ಸರಕಾರಿ ಡೈಟ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ (ಎಡ ಭಾಗ)ನೌಬಾದ ಬೀದರ
50142ರಾಷ್ಟೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿ ರ, (ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ)
50143ಪರಿಮಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿ ರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50144ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಬ್ಬಲ ಬರಿದ ಎದುರುಗಡೆ ಬೀದರ (ಬಲ ಭಾಗ)
50145ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಬ್ಬಲ ಬರಿದ ಎದುರುಗಡೆ ಬೀದರ (ಎಡಭಾಗ)
50146ಪರಿಮಳಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿ ರ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಬೀದರ
50147ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ
50148ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೀದರ
50149ನಗರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಶಾಹಗಂಜ (ಎಡ ಭಾಗ)
50150ನಗರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಶಾಹಗಂಜ(ಬಲ ಭಾಗ)
50151ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಭಾಗ (ಎಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
50152ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಪಚ್ಛಿಮ ಭಾಗ)
50153ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ (ಬಲ ಭಾಗ )ಕೋಣೆ ಸಂ. 4 ಬೀದರ
50154ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ಸಂ. 5 ಬೀದರ
50155ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಬೀದರ (ಬಲ ಭಾಗ )
50156ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಬೀದರ(ಎಡ ಭಾಗ )
50157ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ
50158ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕಮಠಾಣೆ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕಿಯರ)
50159ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ
50160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
50161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
50162ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಹರಿಜನವಾಡ, ರಾಮನಗರ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ
50163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯಾಭಾಗ)ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ
50164ಜೈನಬಿಯಾ ಸೆಲ್ಪ ಬಾನು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಸೇನ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ (ಬಲ ಭಾಗ )
50165ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬಂಡಪ್ಪಾಖಾಶಂಪೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿದ್ರಿ
50166ಜೈನಬಿಯಾ ಸೆಲ್ಪ ಬಾನು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಸೇನ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ ( ಎಡ ಭಾಗ )
50167ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ-2 ಬೀದರ
50168ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ-3 ಬೀದರ
50169ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ -5 ಬೀದರ
50170ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ-4ಬೀದರ
50171ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೀಧರ (ಮೈಲೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗ)
50172ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ
50173ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಹಾಲ್‌, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ
50174ವಿದ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , (ಬಲಭಾಗ )
50175ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾರೂರಗೇರಿ ಜಂಗಲ ಕೋಯಿ
50176ಹಳೇಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮೈಲೂರ
50177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮೈಲೂರ ಬೀದರ
50178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೈಲೂರ ಬೀದರ
50179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮೈಲೂರ ಬೀದರ
50180ರಾಜ್ಯ ವೇರ ಹೌಸ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
50181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ)
50182ಉಪ ನಿದೇಶಕರು, ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ( ಎಡ ಭಾಗ )
50183ಸರಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ( ಬಲ ಭಾಗ) ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೈಲೂರ ಬೀದರ
50184ಸರಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಮೈಲೂರ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
50185ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ಸೇನಾ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ )
50186ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ನಗರ ಕುಂಬಾರವಾಡಾ
50187ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ) ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ನಗರ
50188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
50189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ
50190ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಕುಂಬಾರವಾಡಾ
50191ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ಡಿಸ.ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಂಬಾರ ವಾಡಾ (ಎಡ ಭಾಗ ಬೀದರ
50192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-ಕೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-ಕೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50194ಬಿಲಾಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿ.ಎಡ್‌. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಾಪುರ ಗೇಟ್‌ ಹಳ್ಳದಕೇರಿ(ಕೆ) ಬೀದರ
50195ಬಿಲಾಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿ.ಎಡ್‌. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ) ಶಾಪುರ ಗೇಟ್‌ ಹಳ್ಳದಕೇರಿ(ಕೆ) ಬೀದರ
50196ಹಳೇಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-ಕೆ ಲಾಡಗೇರಿ
50197ಕನ್ಯಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫತ್ತೇದರವಾಜ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)
50198ಕನ್ಯಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫತ್ತೇದರವಾಜ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)
50199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಲಾಲವಾಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ)
50200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಲಾಲವಾಡಿ (ಎಡ ಭಾಗ )
50201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-(ಕೇ)ಲಾಡಗೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
50202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-(ಕೇ)ಲಾಡಗೇರಿ (ಬಲ ಭಾಗ)
50203ಫೈಜಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಫೈಜಪುರಾ (ಎಡ ಭಾಗ)ಫ್ಯಜಪೂರಾ
50204ಡಿಸ್ನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅಬ್ದುಲ ಫೈಜದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ(ಬಲ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50205ಫೈಜ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೈಜಪೊರಾ (ಮಧ್ಯಾಭಾಗ)ಬೀದರ
50206ಫೈಜ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಫೈಜಪೂರಾ
50207ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ ಮಂಗಲಪೇಟ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
50208ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ ಮಂಗಲಪೇಟ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ)
50209ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಗಲಪೇಟ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
50210ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಲ ಪೇಟ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50211ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಲ ಪೇಟ (ಮಧ್ಯಾ ಭಾಗ)ಬೀದರ
50212ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಗಲ ಪೇಟ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ
50213ನಾರ್ಮಾ ಫೆಂಡ್ರಿಕ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆರ್ಟ್ಸ ಕಾಲೇಜ ಕಮ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, (ಮಂಗಲ ಪೇಟ)(ಎನ್‌.ಎಫ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.)(ಎಡ ಭಾಗ)
50214ನಾರ್ಮಾ ಫೆಂಡ್ರಿಕ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಆರ್ಟ್ಸ ಕಾಲೇಜ ಕಮ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, (ಮಂಗಲ ಪೇಟ)(ಎನ್‌.ಎಫ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.)(ಬಲ ಭಾಗ)
 
Hosted By   Copyright (c) 2016, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.