Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2031ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಶೋಕನಗರ ಅಶೋಕ ಸದನ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2032ಅಶೋಕನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಶೋಕನಗರ,ಅಶೋಕ ಸದನ (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ )
2033ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಶೋಕನಗರ ,ಶಾರದ ಸದನ , (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ )
2034ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ ಶಾರದ ಸದನ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
2035ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2036ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಭಾಗ )
2037ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2038ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2039ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20310ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20311ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20312ಲೇಡಿಹಿಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20313ಲೇಡಿಹಿಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾ ಲೆ, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20314ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ , ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (1ನೇ ಕೋಣೆ)
20315ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20316ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20317ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಪಿಕಾಡು , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20318ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20319ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20320ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20321ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20322ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಬಿಜೈ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20323ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20324ಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20325ಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20326ಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಪದವು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20327ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ
20328ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
20329ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20330ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20331ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20332ಸೇಕ್ರೆಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಕುಲಶೇಕರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20333ಸೇಕ್ರೆಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20334ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20335ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20336ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 3ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20337ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಕಟ್ಟಡದ 4ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20338ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 1 ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20339ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20340ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರಿಪಳ್ಳ , (ಕ್ಲಬ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌)ಉತ್ತರ ಭಾಗ
20341ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರಿಪಳ್ಳ , (ಕ್ಲಬ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
20342ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗ)
20343ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ ವೇಧಿಕೆ
20344ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20345ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20346ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20347ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20348ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ,ಪದವು(ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ )
20349ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ , ಪದವು (ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20350ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ , ಪದವು (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದ ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ)
20351ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ, ಪದವು (ಬಲಭಾಗದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20352ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಂತೂರು ಪದವು, ಕಲ್ವರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20353ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂತೂರು ಪದವು, ಕಲ್ವರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20354ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20355ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ ,ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20356ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20357ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20358ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ )
20359ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲು,ಮಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20360ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲು, ಮಂಗಳೂರು (ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20361ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲು, ಮಂಗಳೂರು (ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20362ಕೆನರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವದ 14ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20363ಕೆನರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌ ,ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವದ 15ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20364ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20365ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20366ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ (ಹಿಂಬದಿಯ ಕಟ್ಟಡ)
20367ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20368ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20369ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಮಠದಕಣಿ ರಸ್ತೆ ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20370ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ,ಮಠದಕಣಿ ರಸ್ತೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20371ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಮಠದಕಣಿ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ)
20372ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20373ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20374ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20375ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20376ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20377ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20378ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ ( ದಕ್ಷಿ ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20379ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20380ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20381ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಬೋಳೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20382ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಬೋಳೂರ(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ)
20383ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಬೋಳೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20384ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೆಂಗ್ರೆ
20385ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ ಬೇಂಗ್ರೆ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20386ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ , ಬೇಂಗ್ರೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20387ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ , ಬೇಂಗ್ರೆ ( ಹಾಲಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20388ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ ,ಬೇಂಗ್ರೆ, (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20389ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20390ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ ,ಬೇಂಗ್ರೆ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20391ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಂಡ್‌ಪಿಟ್‌,ಬೇಂಗ್ರೆ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20392ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಂಡ್‌ಪಿಟ್‌,ಬೇಂಗ್ರೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20393ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಂಡ್‌ಪಿಟ್‌, ಬೇಂಗ್ರೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20394ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20395ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20396ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20397ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20398ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ (ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20399ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡ)
203100ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುದ್ರೋಳಿ (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
203101ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಥಬೀದಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203102ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಥಬೀದಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203103ಬಿ.ಇ.ಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ)
203104ಬಿ.ಇ.ಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ)
203105ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಡತಪಳ್ಳಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203106ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಡತಪಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಂದರು (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203108ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಉರ್ದು), ಬಂದರು ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203109ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸ್ತಿಗಾರ್ಡನ್‌ (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203110ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸ್ತಿಗಾರ್ಡನ್‌ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203111ಗಣಪತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಹಾಲ್ ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203112ಗಣಪತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(ಹಾಲ್ ನ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203113ಗಣಪತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203114ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ರೂಂ.ನಂ. 106)
203115ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ರೂಂ.ನಂ. 101)
203116ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲ್ಮಠ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
203117ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲ್ಮಠ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203118ಸೈಂಟ್‌ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು , (ಸಭಾಂಗಣದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203119ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು (ಸಭಾಂಗಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203120ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
203121ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203122ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203123ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು( ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203124ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203125ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅತ್ತಾವರ ,(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ)
203126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅತ್ತಾವರ,( ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203127ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅತ್ತಾವರ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203128ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು , ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203129ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ )
203130ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಪೈ ರವರ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ
203131ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ )
203134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203135ಬದ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದರು, (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203136ಬದ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತಾವರ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತಾವರ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
203140ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗ ರಾವ್ ಸಮಾಜ ಭವನ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತಾವರ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203141ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು,( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203142ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಸ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203143ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203144ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮಪಾರ್ಶ್ವ)
203145ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203146ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203147ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203148ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು, (1ನೇ ಕೊಠಡಿ)
203149ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು, (1ನೇ ಕೊಠಡಿ)
203150ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು , (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203151ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು , (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203152ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರ್ (ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
203153ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ಮಠ,
203154ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋರಿಗುಡ್ಡ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)
203155ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203156ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203157ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
203158ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203159ಕಪಿತಾನಿಯ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಂಕನಾಡಿ(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203160ಕಪಿತಾನಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203161ಕಪಿತಾನಿಯ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಂಕನಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203162ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಜಾಲ್ ಪಕಲಡ್ಕ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
203163ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಜಾಲ್ ಪಕಲಡ್ಕ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಶಿಣ ಭಾಗ )
203164ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗ)
203165ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
203166ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203167ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (೧ನೇ ಕೋಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203168ಆದರ್ಶ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
203169ಆದರ್ಶ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ಮದ್ಯ ಭಾಗ)
203170ಆದರ್ಶ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
203171ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
203172ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ (ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ )
203173ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ ( ಮದ್ಯ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ )
203174ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಮದ್ಯಅಂಶ )
203175ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ವೀರನಗರ
203176ರಂಗ ಮಂದಿರ ,ವೀರನಗರ
203177ಕಣ್ಣೂರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
203178ಕಣ್ಣೂರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203179ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
203180ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ , ಕಣ್ಣೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203181ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ , ಕಣ್ಣೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
203182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)
203183ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
203184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ ಪಡ್ಪು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
203185ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ ಪಡ್ಪು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ 1ನೇ ಕೋಣೆ)
203186ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ಪಡ್ಪು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಶಿಣ ಭಾಗ )
203187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ಪಡ್ಪು (ಉತ್ತರ ಬಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ)
203188ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203189ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203190ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203191ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ)
203192ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203193ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203194ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸೂಟರ್‌ ಪೇಟೆ
203197ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203198ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203199ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
203200ಸಂತ ರೀಟಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203201ಸಂತ ರೀಟಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
203202ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾಸ್‌ ಬಾಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203203ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್‌ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಜಪ್ಪು(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203204ಸೈಂಟ್‌ ಜೋನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಶಾರದ ವಾಚನಾಲಯ)
203205ಇನ್ ಫಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಜೋಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲೆ, ಬೊಳಾರ್ ( 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
203206ಇನ್ ಫಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಜೋಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
203207ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆಬಜಾರ್(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203208ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆ ಬಜಾರ್‌ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿ ಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203209ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆ ಬಜಾರ್‌ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
203210ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆ ಬಜಾರ್‌ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
203211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
203214ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
203215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
203217ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ 3ನೇ ಕೊಠಡಿ)
203218ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)
203219ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಡಂಕುದ್ರು
 
Hosted By   Copyright (c) 2016, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.